Groepsgesprekken voor jongeren na zelfdoding van een leeftijdgenoot

Delen is helen

Samenvatting

Elke dag beroven vijf mensen in Nederland zichzelf van het leven. In 2018 waren dit 1.829 personen, onder wie 150 kinderen en jongeren (10-25 jaar). Zelfdoding is de tweede doodsoorzaak onder jongeren; zij zijn momenteel de grootste risicogroep. Voor jongeren kan een (poging tot) zelfdoding van een leeftijdgenoot zeer ingrijpend zijn. Irene Kersten begeleidt groepen jongeren die een schokkend incident met een leeftijdgenoot meemaakten.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Bronnen

 1. Dekker, M. (2018), ‘Suïcide onder jongeren is taboe’. In: ‘Suïcide onder jongeren’, Themanummer Augeo Actueel, Editie 3, november, via https://www.auge-omagazine.nl/nl_NL/9581/137870/suïcide_-_augeo_actueel_3.html.

 2. Dijk, A. van (2018), ‘Omgaan met suïcidale jongeren in de klas’. In: Suïcide onder jongeren, Themanummer Augora Actueel, Editie 3, november.

 3. Fiddelaers-Jaspers, R. (2011). De rouwende school. Heeze: In de wolken.

 4. Fiddelaers-Jaspers, R. (2004). Mijn troostende ik. Kwetsbaarheid en kracht van rouwende jongeren. Kampen: Uitgeverij Kok.

 5. Groot, M. de & Keijser, J. de (2018). Verlies door suïcide; werkboek voor nabestaanden. Baarn: Uitgeverij Ten Have.

 6. Keirse, M. (2017). Helpen bij verlies en verdriet. Een gids voor het gezin en de hulpverlener. Uitgeverij Lannoo.

 7. Keijser, J. de, Boelen, P. en Smit, G. (2018), Handboek traumatische rouw. Amsterdam: Boom uitgevers.

 8. Kroon, K. (2018). ‘Achter de suicidecijfers. Een einde aan het rotgevoel’. In: ‘Suicide onder jongeren’, Themanummer Augora actueel, nummer 3

 9. Liu W.-M., Forbat, L. & Anderson, K. (2019) Death of a close friend: Short and long-term impacts on physical, psychological and social well- being. PLoS ONE 14(4).

 10. Maes, J. & Modderman, H. (2017). Handboek Rouw, Rouwbegeleiding, Rouwtherapie. Tussen presentie en interventie. Witsand Uitgevers..

 11. Saltzman, W. R., Pynoos, R. S., Layne, C. M., Steinberg, A .M., & Aisenberg, E. (2001). Trauma-and grief-focused intervention for adolescents exposed to community violence: Results of a school- based screening and group treatment protocol. Group Dynamics: Theory, Research, and Practice, 5, 291–303.

 12. Spee, I. (2019). ‘Als een ramp een school treft’, Van Twaalf tot Achttien (3 jan 2019), geraadpleegd via: https://www.van12tot18.nl/als-een-ramp-een-school-treft

 13. Spee, I. & Cornelissen, N. (2019). Als een ramp de school treft. Omgaan met calamiteiten in het onderwijs. Stichting School & Veiligheid.

 14. Walraven-Thissen, A. (2020). Responding after suicide: A practical guide to immediate postvention. London: Jessica Kingsley Publishers.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Yvette Schoenmakers.

Additional information

Yvette Schoenmakers is criminoloog, expert familiezorg en traumabegeleider in opleiding. Irene Kersten is traumabegeleider en trainer, zie www.rustnaimpact.nl

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Schoenmakers, Y., Kersten, I. Delen is helen. Vakbl Soc Werk 21, 8–11 (2020). https://doi.org/10.1007/s12459-020-0806-1

Download citation