Lichte bridgingstactieken van sociaal werkers in buurthuizen

Thuis voelen in een diverse wijk

Samenvatting

In buurthuizen komen mensen met verschillende achtergronden samen. Overbruggen mensen uit diverse groepen daar ook de onderlinge verschillen? En wat doen sociaal werkers aan die ontmoeting en verbinding?

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Bronnen

 1. Amin, A. (2002). Ethnicity and the multicultural city: living with diversity. Environment and Planning A: Economy and Space, 34, 959–80.

 2. Blokland, T. (2008). Ogen op straat: sociale controle, veiligheid en publieke familiariteit. Amsterdam: Amsterdam University Press.

 3. Duyvendak, J. W., & Wekker, F. (2016). At home in the city? The difference between friendship and amicability. In V. Mamadouh, & A. van Wageningen (Eds.), Urban Europe: Fifty Tales of the City (pp. 23-29). Amsterdam: AUP.

 4. Jennissen, R., Engbersen, G., Bokhorst, M., & Bovens, M. (2018). De nieuwe verscheidenheid: Toenemende diversiteit naar herkomst in Nederland. Den Haag: Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid.

 5. Meijs, L. L. (2010). Betrokkenheid als verzekering tegen een zwalkende overheid. Paul Cremers Lezing. Geraadpleegd op 05-12-2019 via: https://repub.eur.nl/pub/31822/PCLezingLM.pdf.

 6. Peterson, M. (2015). Leven met diversiteit. Agora, tijdschrift voor sociaalruimtelijke vraagstukken, 3, 33-36.

 7. Putnam, R.D. (2001). Bowling Alone: The collapse and revival of American community. New York: Simon & Schuster.

 8. Ridderhof-De Wilde, M. (2016). Brave New Neighbourhood: affective citizenship in Dutch territorial governance. Amsterdam University Press, Dissertation.

 9. Spierts, M. (2014). De stille krachten van de verzorgingsstaat: Geschiedenis en toekomst van sociaal-culturele professionals. Amsterdam: Van Gennep.

 10. Ter Avest, D. (2015). Nieuwe ontmoetingsplekken zijn van gemeente, niet van de burger. www.socialevraagstukken.nl, 27 oktober 2015.

 11. Vanderkinderen, C., Roose, R., Raeymaeckers, P., & Hermans, K. (2018). Sociaalwerkconferentie 2018, Sterk Sociaal Werk. Eindrapport. Leuven: Steunpunt Welzijn, Volksgezondheid en Gezin.

 12. Welschen, S., Lucas, P., Von Meyenfeldt, L., Hoijtink, M., Rijnders, J., & Veldboer, L. (2020). Toegankelijkheid in divers perspectief. Bewoners, verbinders en professionals over de sociale basis in een ontwikkelbuurt. Eindrapportage onderzoek toegankelijkheid basisvoorzieningen Geuzenveld, Amsterdam. Amsterdam: Werkplaats Sociaal Domein Amsterdam en omgeving.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Marc Hoijtink.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Hoijtink, M., Lucas, P. & Rijnders, J. Thuis voelen in een diverse wijk. Vakbl Soc Werk 21, 8–11 (2020). https://doi.org/10.1007/s12459-020-0285-4

Download citation