Kunst, cultuur en de verbinding van generaties in de stad Utrecht

De kunst van inclusief sociaal werk

Samenvatting

Kunst kan in haar rijkheid en variëteit worden ingezet om een inclusieve samenleving te bevorderen. Maar hoe doe je dat? Want ook het werken met kunst kan mensen uitsluiten. In het onderzoek naar het project De Kunst van Delen is gezocht naar de do’s en don’t’s bij het inzetten van kunst door sociale en culturele professionals gericht op een inclusieve relatie tussen ouderen en jongeren in de stad Utrecht. Wat betekent dit voor het sociaal werk en de verdere professionalisering ervan?

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Bronnen

  1. De Vos, N., Bos, E., & Jansen, E. (2018). Sociaal werk is een ‘meertalig’ beroep. Tijdschrift voor Sociale Vraagstukken – Dossier: De creatieve professional, 2, 24-28.

  2. Gemeente Utrecht (2017). Bevolkingsprognose 2017. Geraadpleegd op 19 december 2018, van https://www.utrecht-monitor.nl/

  3. Gemeente Utrecht (2019). Kunst kleurt de stad. Cultuurnota 2021-2024. Geraadpleegd op 20 sept. 2019, van https://www.utrecht.nl/fileadmin/uploads/documenten/wonen-en-leven/vrije-tijd/kunst-en-cultuur/cultuurnota-2021-2024/2019-06-Cultuurnota-2021-2024.pdf

  4. Janssen, B., & Grinblat, M. (2014). Making art with communities – A work guide. Melbourne: Creative Victoria.Geraadpleegd op 2 oktober 2019, van https://creative.vic.gov.au/__data/assets/pdf_file/0004/57064/Community_Partnerships_Workguide_hires_2014edit.pdf

  5. Leavy, P. (2017). Research Design. Quantitative, Qualitative, Mixed Methods, Arts-Based, and Community Based Participatory Research Approaches. New York. The Guilford Press.

  6. Moulaert, F., MacCallum, D., Mehmood, A., & Hamdouch, A. (2015). The International Handbook on Social Innovation. Collective Action, Social Learning and Transdisciplinary Research. Gheltenham: Edward Elgar Publishing, Inc.

  7. Otte, H. & Gielen, P. (2019). Gemeen cultuurbeleid. Boekman 118, 8-11.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Aart van der Maas.

Additional information

Aart van der Maas is onderzoeker bij het lectoraat Participatie en Stedelijke Ontwikkeling en opleidingsmanager van de bachelor Culturele en Maatschappelijke Vorming en de Master Community Development bij het Instituut Social Work, aan de Hogeschool Utrecht. Nico de Vos is filosoof en lector Participatie en Stedelijke Ontwikkeling.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van der Maas, A., de Vos, N. De kunst van inclusief sociaal werk. Vakbl Soc Werk 21, 27–29 (2020). https://doi.org/10.1007/s12459-020-0190-x

Download citation