Kansen Keren door sociologische verbeeldingskracht

Samenvatting

Sociologische verbeeldingskracht is niet vanzelfsprekend voor studenten social work. Afhankelijk van wat ze meegemaakt hebben, begrijpen zij wel of niet dat sociale structuren invloed hebben op wie ze zijn en wat voor kansen zij hebben. Met het spel Kansen Keren willen Carinda Jansen en Natascha Notten sociologische kennis ontsluiten voor studenten die die kennis minder meekregen. Het spel werkt ook voor sociale professionals in de praktijk.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Bronnen

  1. Bourdieu, P. (1977). Cultural Reproduction and Social Reproduction. In J. Karabel & A.H. Halsey (red.), Power and Ideology in Education (pp. 487-511). New York: Oxford University Press.

  2. Hoeksema, K. & Werf, S. van de (2016). Over sociologische verbeeldingskracht. in: Sociologie voor de praktijk. Bussum: Coutinho.

  3. Notten, N. (2016). Opvoeding en ongelijke kansen: de rol van de culturele opvoeding bij de overdracht van ongelijke kansen tussen generaties. In: P. de Beer & M. van Pinxteren (Red.) Meritocratie: Op weg naar een nieuwe klassensamenleving? (pp. 65-102). Amsterdam: Amsterdam University Press.

  4. Notten, N., & Wijs, F. de (2017). Een beeld van de laaggeletterde ouder: Een onderzoek naar achtergrondkenmerken, leesopvoeding en taalprestaties in laaggeletterde gezinnen. Amsterdam: Stichting Lezen.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Carinda Jansen.

Additional information

Carinda Jansen is docent-onderzoeker bij de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en eigenaar van buro KAN. Natascha Notten is wetenschappelijk onderzoeker en eigenaar van Gelijkschap. Meer informatie: www.kansenkeren.nl

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Jansen, C., Notten, N. Kansen Keren door sociologische verbeeldingskracht. Vakbl Soc Werk 20, 26–28 (2019). https://doi.org/10.1007/s12459-019-0058-0

Download citation