Ontmoeten en verbinden

Pre-bachelor voor vluchtelingstudenten

Samenvatting

In februari 2016 startte Hogeschool Utrecht (HU) met de pre-bachelor: een onderwijsprogramma speciaal gericht op studenten met een vluchtelingachtergrond waarin zij zich voorbereiden op een opleiding in het Nederlands hoger onderwijs. Inmiddels zijn we drie jaar verder en blikken we terug op dit veelzijdige programma.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Patricia Rodriguez Kraan.

Additional information

Patricia Rodriguez Kraan is werkzaam als allround medewerker van de pre-bachelor binnen de Hogeschool Utrecht. Zij heeft een achtergrond in Culturele en Maatschappelijke Vorming en Interculturele Communicatie. Jolanda Berends is internationaal coördinator voor het Instituut voor Social Work aan de Hogeschool Utrecht. Daarnaast is zij leerteambegeleider binnen de pre-bachelor en verzorgt het onderdeel Kennismaking met de Nederlandse Maatschappij (KNM) binnen Hu&Hu.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Kraan, P.R., Berends, J. Pre-bachelor voor vluchtelingstudenten. Vakbl Soc Werk 19, 16–17 (2018). https://doi.org/10.1007/s12459-018-0190-2

Download citation