Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 5, pp 37–38 | Cite as

Klassenjustitie

  • Annemarie Meijers
Wetten en regels
  • 36 Downloads

Samenvatting

De sociale advocatuur is in het nieuws. De vergoeding die de overheid biedt, zou volgens veel pro-Deoadvocaten veel te laag zijn. Ook het aantal uren dat aan een zaak wordt toegekend zou niet overeenkomen met het daadwerkelijke aantal uren dat een sociaal advocaat kwijt is aan een gemiddelde procedure. Woorden als kaalslag, leegloop en klassenjustitie vallen regelmatig, zowel in juridische tijdschriften als in de landelijke media.

Copyright information

© The Society of Nederlandse Vereniging van Maatschappelijk Werkers 2018

Authors and Affiliations

  • Annemarie Meijers
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations