Skip to main content

Regievoering door gezinnen gaat niet vanzelf

Samenvatting

De werkwijze 1Gezin1Plan (1G1P) beoogt multiprobleemgezinnen integraal, planmatig en doelgericht te helpen door hen actief te betrekken bij de hulp. De vaak onderling verweven problemen van deze gezinnen bestrijken meerdere gebieden, waardoor zij te maken hebben met veel verschillende instellingen. Met 1G1P maken gezin en betrokkenen gezamenlijk een samenhangend gezinsplan en bespreken de voortgang tijdens rondetafeloverleggen. Hoe krijgt regievoering door het gezin vorm in de praktijk? En wat betekent dat voor professionals en gezinnen?

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Bronnen

  • Colijn, J. & Schamhart, R. (2012). Greep op wraparound care. Eindrapport onderzoeksprogramma Wraparound care in de Utrechtse jeugdzorg. Utrecht: Hogeschool Utrecht

  • Gilsing, R., Hoff, M. van der, & Hal, L. van (2018). 1Gezin1Plan in de praktijk. De meerwaarde van de werkwijze 1Gezin1Plan onderzocht. Utrecht: Verwey Jonker Instituut. Zie ook: www.verwey-jonker.nl/publicaties/2018/1Gezin1Plan_in_de_praktijk

  • Zijden, Q. van der, & Diephuis, K. (2013). Handleiding Gezinsplan: samenwerken volgens de principes 1Gezin1Plan. Hoogmade: Partners in Jeugdbeleid.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Dr. Lineke van Hal is senior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Jeugd, Opvoeding en Onderwijs van het Verwey-Jonker Instituut, lvanhal@verwey-jonker.nl. Dr. Rob Gilsing is Lector ‘Jeugdhulp in transformatie’ bij De Haagse Hogeschool en was ten tijde van het onderzoek hoofd van de onderzoeksgroep Jeugd, Opvoeding en Onderwijs van het Verwey-Jonker Instituut. Marlinda van der Hoff, Msc. is junior onderzoeker bij de onderzoeksgroep Jeugd, Opvoeding en Onderwijs van het Verwey-Jonker Instituut.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Hal, L., Gilsing, R. & van der Hoff, M. Regievoering door gezinnen gaat niet vanzelf. Vakbl Soc Werk 19, 27–29 (2018). https://doi.org/10.1007/s12459-018-0168-0

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12459-018-0168-0