Preoccupatie met het ideaal behoeft correctie uit de praktijk

Zelfredzaamheid en stil verzet van sociaal werkers

Samenvatting

Meer ‘zelfredzaamheid’ is een centraal uitgangspunt in de herziening van de verzorgingsstaat. Ogenschijnlijk gaan sociaal werkers daarin mee, maar er is veel stil verzet. Dat constateren Marc Hoijtink, Evelien Tonkens en Jan Willem Duyvendak naar aanleiding van meerjarig onderzoek naar sociale wijkteams.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Bronnen

  1. Brabander, R. de (2004). Wie wil er nou niet zelfredzaam zijn? De mythe van zelfredzaamheid. Antwerpen-Apeldoorn: Garant.

  2. Bredewold, F. & Verplanke, L. (2018). ‘Ik blijf een kwetsbaar mens met een kwetsbaar netwerk. De moeizame praktijk van het inzetten van sociale contacten ’. In: Bredewold, F., Kampen, T.,Verplanke, L., Tonkens, E. & J.W.Duyvendak (2018). De verhuizing van de verzorgingsstaat. Amsterdam: Uitgeverij van Gennep.

  3. Çankaya, S. (2012). De controle van marsmannetjes en ander schorriemorrie: het beslissingsproces tijdens proactief politiewerk. Den Haag: Boom Lemma.

  4. Duyvendak, J.W. (2017). Thuis. Het drama van de sentimentele samenleving. Amsterdam: Amsterdam University Press.

  5. Haijer, M. (2003). ‘A frame in the fields. Policy making and the reinvention of politics.’ in Haijer, M. & Wagenaar, H. (eds.) (2003). Deliberative Policy Analysis: Understanding Governance in the Network Society, Cambridge, UK & New York: Cambridge University Press.

  6. Hoijtink, M. (2018). ‘Afstand nemen van nabijheid. Over humor en stil verzet van sociaal werkers in een veranderende verzorgingsstaat’, In: Bredewold, F., Kampen, T., Verplanke, L., Tonkens, E. & Duyvendak, J.W. (2018). De verhuizing van de verzorgingsstaat. Amsterdam: Uitgeverij van Gennep.

  7. Scott, J. (1987). Weapons of the Weak. Everyday Forms of Peasant Resistance. New Haven: Yale University Press.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Marc Hoijtink.

Additional information

Marc Hoijtink is socioloog en onderzoeker bij het lectoraat Stedelijk Sociaal Werken van de Hogeschool van Amsterdam. Evelien Tonkens is Hoogleraar Burgerschap en humanisering van de publieke sector aan de Universiteit voor Humanistiek in Utrecht. Jan Willem Duyvendak is hoogleraar sociologie aan de Universiteit van Amsterdam en directeur van het Netherlands Institute for Advanced Study in the Humanities and Social Sciences (NIAS-KNAW).

Dit artikel is gebaseerd op meerjarig (promotie)onderzoek naar sociale wijkteams en de te verschijnen publicatie De verhuizing van de verzorgingsstaat onder redactie van Bredewold, F., Kampen, T.,Verplanke, L., Tonkens, E. & J.W. Duyvendak, gepresenteerd op 13 september op het congres ‘Hulp dichterbij? Blik op drie jaar decentraliseren in Nederland’.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Hoijtink, M., Tonkens, E. & Duyvendak, J.W. Zelfredzaamheid en stil verzet van sociaal werkers. Vakbl Soc Werk 19, 8–11 (2018). https://doi.org/10.1007/s12459-018-0160-8

Download citation