Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 39–42 | Cite as

Platform en netwerk van professionals in sociaal werk: De stem van de professional

  • Lies Schilder
Van de BPSW
  • 49 Downloads

Samenvatting

De BPSW bood op 5 februari 2018 samen met veertien andere beroepsverenigingen een evaluatie van de jeugdwet aan de Tweede Kamer aan, parallel aan de tussenevaluatie die in opdracht van de ministers van VWS en V&J verscheen. In hun evaluatierapport, ‘De stem van de professional’, doen de beroepsverenigingen op basis van de dagelijkse praktijk tien aanbevelingen. Het gaat om verbeteringen van de jeugdhulp en jeugdbescherming die hard nodig zijn, zo blijkt uit de antwoorden van de professionals.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Lies Schilder
    • 1
  1. 1.Algemeen directeur

Personalised recommendations