Advertisement

Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 37–38 | Cite as

De Wet Zorg en dwang beschermt cliënten tegen vrijheidsbeperking en onvrijwillige zorg: Nieuwe Wet Zorg en dwang

  • Lennie Haarsma
Wetten en regels
  • 78 Downloads

Samenvatting

Eind januari nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel Zorg en dwang aan. De nieuwe wet geeft meer vrijheid voor mensen met dementie of een verstandelijke beperking en vervangt de Wet Bijzondere Opneming Psychiatrische Ziekenhuizen (BOPZ) per januari 2020. Uitgangspunt van de nieuwe wet is: ‘Nee, tenzij’. Wat betekent dit voor het sociaal werk?

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Lennie Haarsma
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations