Vakblad Sociaal Werk

, Volume 19, Issue 2, pp 26–26 | Cite as

Marc Niels werkt als buurtcoach en helpt mensen online te participeren: ‘Sociaal werkers moeten mensen meenemen in de digitale wereld’

  • Bohn Stafleu van Loghum
Onder de radar
  • 25 Downloads

Samenvatting

Marc Niels (38) deed de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening aan de Hogeschool Arnhem Nijmegen. Hij werkt als Buurtcoach in de gemeente Doetinchem voor Buurtplein B.V.

Zie je de introductie van de participatiesamenleving terug in je werk?

‘Ik geef al 7 jaar vorm aan online hulpverlening en blended werken. Wat mij opvalt als sociaal werker is dat de digitalisering van de samenleving vraagt van inwoners en sociaal werkers dat ze veel meer online actief zijn.’

Vallen er daardoor mensen buiten de boot?

‘Ja. In de gehele transitie naar participatiemaatschappij is er weinig oog geweest voor de gevolgen van de digitalisering en hoe inwoners hier aansluiting op kunnen vinden. Je ziet een verschil in het gebruik van internet. Zo gebruiken mensen uit lagere inkomensgroepen en laag opgeleiden in vergelijking tot hogere inkomensgroepen en hoger opgeleiden, het internet minder vaak voor bijvoorbeeld e-mail, internet aankopen, werk en online bankieren. Hoewel mensen dus toegang hebben tot gelijke informatie, producten en diensten heeft niet iedereen dezelfde vaardigheden en mogelijkheden om er gebruik van te maken. In de online wereld is er dus ook sociale ongelijkheid. Dat de overheid alle overheidsdiensten online via mijnoverheid.nl wil laten functioneren, pakt dan ook niet voor iedereen even goed uit. Mensen weten niet goed hoe ze het moeten gebruiken en instellen zodat ze bijvoorbeeld een mail krijgen bij nieuwe berichten. Waardoor er bijvoorbeeld rekeningen blijven liggen, omdat ze niet uit zichzelf kijken op mijnoverheid.nl.’

Wat is jouw verantwoordelijkheid en wat is de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf of de samenleving?

‘Buurtplein, mijn organisatie, zet hierop in door onder andere een laagdrempelige website voor de inwoner, inzet op blended werken en een offline formulierencafé waar inwoners terecht kunnen met hun digitale vragen. Bij mensen met psychische problemen ga ik langs om samen bijvoorbeeld een inschrijving of kwijtschelding te regelen online. In ons wijkcentrum is een ipad-training voor ouderen zodat zij in contact kunnen blijven met kinderen en kleinkinderen ook als die fysiek minder langs komen. Als ze zo’n cursus niet willen volgen dan kunnen we ook teruggrijpen op meer traditionele middelen zoals de hulp van een maatje.’

Heb je tips voor de toekomst?

‘Ik merk dat sociaal werkers nog onvoldoende vaardig zijn om mensen mee te nemen in de digitale wereld. De samenwerking tussen opleidingen, brancheorganisaties en het werkveld zouden meer geïntensifieerd kunnen worden om over de gehele lijn sociaal werkers de competenties te geven die zij nodig hebben, om de inwoner te helpen mee te participeren in de online wereld.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  • Bohn Stafleu van Loghum
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations