In memoriam: Geert van der Laan (1946 - 2017)

Samenvatting

Geert kende ik nog van toen hij bij het NIZW werkte. Het was geen gelukkig huwelijk. Geert was geen man van organisaties en zeker niet om zich te voegen naar wat de organisatie van hem wilde.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Hans van Ewijk.

Additional information

Hans van Ewijk is emeritus hoogleraar Grondslagen van het maatschappelijk werk aan de Universiteit voor Humanistiek, namens de Marie Kamphuis Stichting. In 2009 volgde hij Geert van der Laan op in die functie. Hij is Visiting Professor in International Social Policy and Social Work aan Tartu University in Finland.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Ewijk, H. In memoriam: Geert van der Laan (1946 - 2017). Vakbl Soc Werk 18, 32 (2017). https://doi.org/10.1007/s12459-017-0104-8

Download citation