De rol van opvoeding in overgewicht bij kinderen uit lage sociaal-economische milieus: Tijdig ingrijpen met de Samen Happie! app

Samenvatting

Om overgewicht op jonge leeftijd te voorkomen is een gezonde opvoeding cruciaal. Dit lijkt echter vaak lastig, met name voor ouders met een lage sociaal-economische status die logischerwijs andere prioriteiten hebben. Om deze ouders te ondersteunen in hun gezonde (op)voedingspraktijken en -stijlen is het preventieprogramma Samen Happie! ontwikkeld. Wij onderzoeken of dit programma ertoe leidt dat ouders ook daadwerkelijk gezonder gaan opvoeden.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Bronnen

  1. CBS (2016). https://www.volksgezondheidenzorg.info/onderwerp/overgewicht/cijfers-context/huidige-situatie (opgevraagd 9 oktober 2017)

  2. Larsen, J. K., Hermans, R. C. J., Sleddens, E. F. C., Engels, R. C. M. E., Fisher, J. O., & Kremers, S. P. J. (2015). How parental dietary behavior and food parenting practices affect children’s dietary behavior. Interacting sources of influence? Appetite, 89, 246-257.

  3. Power, T. G. (2013). Parenting dimensions and styles. A brief history and recommendations for future research. Childhood Obesity, 9, 14-21.

  4. Saxton, J., Carnell, S., Van Jaarsveld, C. H. M., & Wardle, J. (2009). Maternal education is associated with feeding style. Journal of the American Dietetic Association, 109, 894-898.

  5. Shavers, V. L. (2007). Measurement of socioeconomic status in health disparities research. Journal of the National Medical Association, 99, 1013.

  6. Vaughn, A. E., Ward, D. S., Fisher, J. O., Faith, M. S., Hughes, S. O., Kremers, S. P., … & Power, T. G (2016). Fundamental constructs in food parenting practices: A content map to guide future research. Nutrition Reviews, 74, 98-117.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Levie Karssen.

Additional information

Levie Karssen en Junilla Larsen zijn onderzoekers aan het Behavioural Science Institute, Radboud Universiteit, Nijmegen.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Karssen, L., Larsen, J. De rol van opvoeding in overgewicht bij kinderen uit lage sociaal-economische milieus: Tijdig ingrijpen met de Samen Happie! app. Vakbl Soc Werk 18, 27–29 (2017). https://doi.org/10.1007/s12459-017-0102-x

Download citation