Skip to main content

Loop je hoofd leeg

Hardlopen helpt tegen werkdruk

Samenvatting

Bewegen helpt stress te verminderen. Dat gegeven past Han Baeten, bedrijfsmaatschappelijk werker, toe als runningtherapeut. Hij legt in dit artikel uit waarom het goed is voor je hersenen, en waar je rekening mee moet houden als je bijvoorbeeld gaat hardlopen met een cliënt.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Additional information

Han Baeten werkt als bedrijfsmaatschappelijk werker en groepsmaatschappelijk werker bij Versa Welzijn in het Gooi. Daarnaast heeft hij een eigen praktijk als Runningtherapeut, zie: www.loopjezelfbeter.nl. Hij is erelid van de BPSW.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Baeten, H. Loop je hoofd leeg. Maatwerk 17, 24–25 (2016). https://doi.org/10.1007/s12459-016-0030-1

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12459-016-0030-1