Advertisement

Maatwerk

, Volume 14, Issue 1, pp 16–17 | Cite as

De Kloof Overbrugd

Wederkerige Relaties In De Dak-En Thuislozenzorg
 • Femmianne Bredewold
 • Klazien Kruiswijk
Wederkerig
 • 148 Downloads

Dak- en thuislozen hebben baat bij contact met vrijwilligers omdat ze ‘gewone’ gesprekken hebben met ‘gewone’ mensen. Maar andersom verbreedt het contact ook de wereld van de vrijwilligers. Het relativeert hun eigen zorgen en doet hen beseffen wat er werkelijk toe doet. Femianne Bredewold en Klazien Kruiswijk onderzochten de wederkerigheid.

Bronnen

 1. Kruiswijk, K. (2010). Van grote betekenis! Effectiviteitsstudie van time-outvoorziening Het Passion in Hummelo. Zwolle: Centrum voor Samenlevingsvraagstukken.Google Scholar
 2. Kruiswijk, K. (2011). Ontmoetingnetwerken: van waarde! Monitoronderzoek naar de meerwaarde van Ontmoetingnetwerken voor cliënten van stichting Ontmoeting in Rotterdam. Zwolle: Centrum voor SamenlevingsvraagstukkenGoogle Scholar
 3. Linders, L. (2010). De betekenis van nabijheid. Een onderzoek naar informele zorg in een volksbuurt. Den Haag: Sdu Uitgever.Google Scholar
 4. Verplanke, L. & Duyvendak, J.W. (2010). Onder de mensen. Een onderzoek naar mensen met beperkingen in vier stadsbuurten. Amsterdam: University Press.Google Scholar
 5. Wanrooy, P. van (2007). TijdVoorElkaar. De marktplaats voor burenhulp en vrijwilligers in Utrecht Zuid. Projectmagazine september 2007.Google Scholar
 6. Thomassen, Y. & Wanrooy, P. van (2010). TijdVoorElkaar – een manier voor interactie en participatie. In: Steyaert, J. & Kwekkeboom, R. (2010). Op zoek naar Duurzame Zorg. Vitale coalities tussen formele en informele zorg. Wmo werkplaatsen.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2013

Authors and Affiliations

 • Femmianne Bredewold
  • 1
 • Klazien Kruiswijk
  • 1
 1. 1.

Personalised recommendations