Tijdschrift voor Kindergeneeskunde

, Volume 79, Issue 6, pp 199–202

EMDR in de kindergeneeskunde

  • M. C. C. H. Steeghs
  • G. P. J. M. Gerrits
Article

DOI: 10.1007/s12456-011-0039-2

Cite this article as:
Steeghs, M.C.C.H. & Gerrits, G.P.J.M. TIJDSCHR. KINDERGENEESKUNDE (2011) 79: 199. doi:10.1007/s12456-011-0039-2
  • 154 Downloads

Samenvatting

Dit artikel beschrijft het belang van het inzetten van eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) om traumatisering te voorkomen of te behandelen bij kinderen en adolescenten. Paediatric medical traumatic stress en posttraumatische stressstoornis worden besproken om de relevantie van EMDR voor de kindergeneeskunde toe te lichten. Er volgt een korte beschrijving van het behandelprotocol en twee verklaringsmodellen voor het effect van EMDR. Ter illustratie worden er in het artikel twee casussen beschreven. Er wordt gepleit voor vroege risicosignalering en tijdige doorverwijzing door kinderartsen en medische teams. Geconcludeerd wordt dat EMDR een kindvriendelijke en breed toepasbare methode is om de negatieve gevolgen van traumatische ervaringen die kinderen in een medische setting opdoen te behandelen of te voorkomen.

Summary

This article describes the importance of using eye movement desensitization and reprocessing (EMDR) to prevent or treat trauma in children and adolescents. Paediatric medical traumatic stress (PMTS) and post traumatic stress disorder (PTSD) are discussed to clarify the relevance of EMDR for pediatrics. A brief description of the treatment protocol and two explanatory models for the effect of EMDR are given. To illustrate, two cases from the hospital practice are described. Early risk detection and timely referral by pediatricians and medical teams is being advocated. It is concluded EMDR is a child-friendly and widely applicable method to treat or prevent the negative impact of traumatic experiences which children acquire in a medical setting.

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

  • M. C. C. H. Steeghs
    • 1
  • G. P. J. M. Gerrits
    • 1
  1. 1.afdeling Klinische PsychologieCanisius-Wilhelmina ZiekenhuisNijmegenThe Netherlands

Personalised recommendations