Skip to main content

Jeugdhulp voor kinderen met gedragsproblemen

Hoe staat de hulp ervoor sinds de transitie?

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1

* Kwaliteitseisen: Voorwaarden door gemeenten zelf opgesteld of kwaliteitseisen gesteld door de Jeugdwet, zoals het bieden van verantwoorde hulp en het hebben van een cliëntenraad (VNG, 2014).

Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5
Figuur 6

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Lisa Wessels.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Wessels, L., Groenman, A., Serra, M. et al. Jeugdhulp voor kinderen met gedragsproblemen . Kind Adolesc Prakt 18, 22–29 (2019). https://doi.org/10.1007/s12454-019-0029-6

Download citation

trefwoorden

  • ADHD
  • gemeenten
  • inkoop
  • beleid
  • jeugdhulp