“Vul lekker zelf die vragenlijst in!”

Succesvol sociaal-wetenschappelijk onderzoek doen in een praktijksetting

Samenvatting

In het onderwijs worden ze wel eens moe van al dat onderzoek. Toch is het belangrijk dat theorie en praktijk elkaar ook in het onderwijs blijven vinden. Hoe maak je van wetenschappelijk onderzoek in een praktijksetting een succes? Het geheim is veel tijd investeren in een positieve werkrelatie. Dan gaan ook de kinderen het leuk vinden om mee te doen.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Notes

 1. 1.

  Met de invoering van Passend Onderwijs zijn de cluster 3- en 4-scholen op papier verdwenen. Niettemin bieden verschillende scholen nog steeds deze vormen van onderwijs. Voor de leesbaarheid spreken we in dit artikel over cluster 4-scholen. Deze scholen richten zich op leerlingen met ernstige ontwikkelingsproblemen, gedragsstoornissen en/of psychiatrische problematiek. De doelgroep is zeer divers en complex; er is veel comorbide problematiek (Stoutjesdijk & Scholte, 2009 ).

Literatuur

 1. Braak, J. van, & Vanderlinde, R. (2012). Het profiel van onderwijsonderzoekers en hun opvattingen over samenwerking met de onderwijspraktijk. Pedagogische Studiën 2012 (89), 364–376.

 2. Joosten, F. (2007). Een maat om op te bouwen. Sociale competentie meten voor het basisonderwijs [Academisch proefschrift]. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen.

  Google Scholar 

 3. Leeman, Y., & Wardekker, W. (2010). Verbetert onderzoek het onderwijs? Tijdschrift voor Lerarenopleiders (VELON / VELOV) 31(1), 19–22.

  Google Scholar 

 4. Martens, R. (2012). Praktijkgericht wetenschappelijk onderwijsonderzoek. In Zwart, R., Veen, K., & Meirink, J. van (Redactie). Onderzoek in de school ter discussie: doelen, criteria en dilemma’s. Leiden: Universiteit Leiden.

 5. Onderwijsraad (2006). Naar meer evidence based onderwijs. Den Haag: Onderwijsraad.

  Google Scholar 

 6. Rijksoverheid (2012). Wet Passend Onderwijs. Staatsblad 2012, 533. ’s-Gravenhage.

 7. Roorda, D.L., Koomen, H.M.Y., Spilt, J.L., & Oort, F.J. (2012). De invloed van persoonlijke relaties met leraren op het schools leren van leerlingen. Metaanalyse. De Cascade, 21(1),33–34.

  Google Scholar 

 8. Stoutjesdijk, R., & Scholte, E.M. (2009). Cluster 4 speciaal onderwijs: een vergelijking tussen leerlingen op cluster 4 scholen en cluster 4 rugzakleerlingen. Tijdschrift voor Orthopedagogiek, 48, 161–169.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to drs. Esther Van Efferen-wiersma.

Additional information

over de auteurs Het onderzoek wordt uitgevoerd onder auspiciën van Pi7. De auteurs zijn werkzaam bij: CED-Groep, Rotterdam (drs. E.S van Efferen-Wiersma, dr. H. van der Stege), Praktikon, Nijmegen (W.B.L. Nelen, MSc), PI Leiden en Onderwijsadvies (drs. K. van Zoest), Entrea Onderwijs, Ubbergen (drs. F. de Swart) en Praktikon/Radboud Universiteit Nijmegen (prof. dr. R. Scholte). E: e.vanefferen@cedgroep.nl.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Van Efferen-wiersma, E., Van der Stege, H., Nelen, W. et al. “Vul lekker zelf die vragenlijst in!”. Kind Adolesc Prakt 16, 42–45 (2017). https://doi.org/10.1007/s12454-017-0022-x

Download citation

trefwoorden

 • speciaal onderwijs
 • cluster 4-onderwijs
 • groepsdynamica
 • onderzoek