Skip to main content

Met z’n allen aan de dialoogtafel

Samenvatting

Sinds januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de inrichting, organisatie en uitvoering van alle jeugdhulp. Daarbij maken de gemeenten verschillende keuzes. Maar het is onduidelijk of en hoe deze keuzen bijdragen aan de transformatiedoelen. Er zijn namelijk weinig best practices waarop gemeenten hun keuzes kunnen baseren. Dit maakt de transformatie jeugd een maatschappelijk experiment dat niet alleen kansen biedt om de jeugdhulp te verbeteren, maar ook risico’s met zich meebrengt. Denk daarbij aan meer ongelijkheid in zorgverlening, onzekerheid, coördinatie- en afstemmingsproblemen of onvoldoende transparantie (o.a. Vrangbaek, 2007; Kinderombudsman, 2016).

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1.

Factoren die uitkomsten van hulp beïnvloeden.

Figuur 2.

De dialoogtafelmethodiek in stappen.

Literatuur

 • Bosscher, N. (2014). The decentralisation and transformation of the Dutch youth care system. Beschikbaar via: http://www.youthpolicy.nl/yp/downloadsyp/Publications-The-decentralisation-and-transformation-of-the-Dutch-youth-care-system.pdf.

 • Eskes, M., Waelput, A.J.M., Brouwers, H.A.A., Erwich, J.J.H.M., Bruinse, H.W., & Merkus, J.M.W.M (2012). Audit als onderdeel van de perinatale zorg in Nederland: wat levert het op? Nederlands tijdschrift voor Obstetrie & Gynaecologie, 125, 278-286.

  Google Scholar 

 • Kinderombudsman (2016). De zorg waar ze recht op hebben: onderzoek naar de toegang tot en de kwaliteit van de jeugdhulp na decentralisatie (18 maart 2016). Deelrapport 3 van 3. Beschikbaar via: http://www.dekinderombudsman.nl/ul/cms/fck-uploaded/2016.KOM009%20Dezorgwaarzerechtophebben%20deelrapport3.pdf.

 • Van Oijen. J., Boneschansker, E., & Anthonio, G. (2013). Jeugdzorg in kwadranten. Voor een soepele aansluiting tussen de eerste en tweedelijnszorg. Jeugdbeleid, 7(2), 81-88.

 • Vincent, C. (2003). Understanding and responding to adverse events. The New England Journal of Medicine, 348(11), 1051-6.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 • Vrangbaek, K. (2007). Key factors in assessing de­centralization and recentralization in health systems, in R.B. Saltman, V. Bankauskaite &, K. Vrangbaek (red.). Decentralization in Healthcare, Strategies and Outcomes. Maidenhead (UK): Open University Press, McGraw-Hill Education.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Anja Holwerda.

Additional information

over de auteurs Dr. A. Holwerda, epidemioloog, is senior onderzoeker bij de Academische Werkplaats Transformatie Jeugd Friesland (AWTJF). Dr. A. Labun, socioloog, is coördinator/projectleider van de AWTJF en senior onderzoeker bij Jeugdhulp Friesland. Dr. L. Heyse, socioloog, is universitair docent bij Sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. Dr. M. Serra, psycholoog, is senior beleidsmedewerker bij Accare. Correspondentie: holwerda.a@jeugdhulpfriesland.nl.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Holwerda, A., Labun, A., Heyse, L. et al. Met z’n allen aan de dialoogtafel. Kind Adolesc Prakt 16, 40–43 (2017). https://doi.org/10.1007/s12454-017-0010-1

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12454-017-0010-1

trefwoorden