Skip to main content
Log in

De rol van seksuele opvoeding in de ontwikkeling van seksualiteit en seksueel expliciete mediaconsumptie in de adolescentie

The role of sex and sexuality education in the development of sexuality and sexually explicit media consumption in adolescence

  • Artikelen
  • Published:
Kind en adolescent

Samenvatting

In dit onderzoek toetsen we twee hypothesen over de rol van seksuele opvoeding in de ontwikkeling van seksualiteit en seksueel expliciete mediaconsumptie tijdens de adolescentie. De bufferhypothese stelt dat een actieve mediaopvoeding door ouders het effect van seksueel expliciete mediaconsumptie op seksuele attituden en gedrag van adolescenten buffert, en vice versa, het effect van seksuele attituden en gedrag van adolescenten op hun seksueel expliciete mediaconsumptie buffert. Een tweede hypothese, de remhypothese, stelt dat ouders door het communiceren van een seksuele ‘liefde-en-respectnorm’ de ontwikkeling richting meer seksueel expliciete mediaconsumptie, meer permissieve seksuele attituden en meer seksueel (risico) gedrag kunnen afremmen. We analyseerden 4‑wave longitudinale gegevens van 514 Nederlandse adolescenten in de leeftijd van 13–16 jaar (48,8% meisjes) en vonden bewijs voor de remhypothese. Als ouders vaker een liefde-en-respectnorm communiceerden, hadden adolescenten een minder permissieve seksuele attitude en rapporteerden met name jongens dan minder vergevorderd seksueel gedrag, evenals een minder sterke stijging van seksueel risicogedrag. Een actieve mediaopvoeding voorspelde een minder permissieve seksuele attitude (bij meisjes), maar we vonden geen systematisch bewijs voor de bufferhypothese.

Abstract

In this longitudinal study, we examined two hypotheses on how sexuality-specific parenting – parenting aimed specifically at children’s sexual attitudes and behaviours – relates to adolescents’ sexual development. The ‘buffer hypothesis’ states that parents’ active media discussions with their children act as a buffer against the effects of sexualized media consumption on adolescents’ sexual attitudes and behaviour, and vice versa, against the effects of adolescents’ sexual attitudes and behaviour on their sexualized media consumption. The ‘brake hypothesis’ states that, by communicating sexual norms oriented to love and respect, parents act as a brake on increases in adolescents’ sexualized media use, permissive sexual attitudes, sexual behaviour and risky sexual behaviour. Using four-wave longitudinal data from 514 Dutch adolescents aged 13–16 (49.8% girls), we found evidence to support a brake effect. More frequent parental communication of love-and-respect-oriented sexual norms was associated with less permissive sexual attitudes and, for boys, with less advanced sexual behaviour and a slower increase in risky sexual behaviour. Active discussions by parents about adolescents’ sexualized media consumption were associated with less permissive baseline sexual attitudes, but only for girls. No systematic evidence emerged for the buffer hypothesis.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literatuur

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Geertjan Overbeek.

Additional information

Dit artikel is een bewerking van een oorspronkelijk in het Engels verschenen artikel: Overbeek, G., Bongardt, D. van de, & Baams, L. (2018). Buffer or brake: the role of sexuality-specific parenting in adolescents’ sexualized media consumption and sexual development. Journal of Youth and Adolescence, 47, 1427–1439.

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Overbeek, G., van de Bongardt, D. & Baams, L. De rol van seksuele opvoeding in de ontwikkeling van seksualiteit en seksueel expliciete mediaconsumptie in de adolescentie. Kind Adolesc 40, 137–156 (2019). https://doi.org/10.1007/s12453-019-00205-8

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12453-019-00205-8

Trefwoorden

Keywords

Navigation