Skip to main content
Log in

Excessief huilen van een zuigeling, een nieuwe multidisciplinaire (samen)werkwijze

JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

Samenvatting

Een overmatig huilende zuigeling, in de volksmond ook wel ‘huilbaby’ genoemd, kan een grote bron van stress vormen voor ouders én zorgprofessionals. Ondanks een gunstig natuurlijk beloop van het huilgedrag, dat slechts in 5% van de gevallen een medische oorzaak heeft, worden in Nederland jaarlijks ruim 700 zuigelingen vanwege excessief huilen opgenomen in het ziekenhuis. Met een vernieuwde geïntegreerde werkwijze, ontwikkeld door professionals uit de nulde, eerste en tweede lijn, komen we tegemoet aan de wensen van deze ouders om ‘serieus genomen te worden, lichamelijke oorzaken uit sluiten en een verbeterde samenwerking tussen verschillende zorgverleners en stroomlijning van zorg te ervaren’. Op deze manier komt de participatie van ouders van patiënten en het doelmatig verbeteren van de zorg prachtig samen. De drie kernpunten van deze verbeterde multidisciplinaire samenwerking zijn: (1) een uniforme werkwijze en (digitale) informatieverstrekking, (2) bij medische zorgen binnen drie werkdagen een gecombineerd consult bij de kinderarts en medisch pedagogisch zorgverlener en (3) binnen twee weken een warme overdracht aan de verwijzend jeugdarts of huisarts via een videoconsult in aanwezigheid van de ouders, waarin de diagnose, het behandeladvies en de regievoering worden afgestemd. Door de samenwerking en verbinding tussen zorgprofessionals te bevorderen komt de kracht van netwerkzorg optimaal tot zijn recht.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Institutional subscriptions

Figuur 1

Literatuur

 1. Kruijff I de, Veldhuis MS, Tromp E, Vlieger AM, Benninga MA, Lambregtse-van den Berg MP. Distress in fathers of babies with infant colic. Acta Paediatr. 2021;110(8):2455–61.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 2. Kruijff I de. Excessive infant crying. New insights in the role of parental factors and long-term stress through hair cortisol analysis. Dissertation. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam; 2022.

  Google Scholar 

 3. Barr RG. The normal crying curve: what do we really know? Dev Med Child Neurol. 1990;32(4):356–62.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 4. Freedman SB, Al-Harthy N, Thull-Freedman J. The crying infant: diagnostic testing and frequency of serious underlying disease. Pediatrics. 2009;123(3):841–8.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 5. Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg. Multidisciplinaire richtlijn Preventie, signalering, diagnostiek en behandeling van excessief huilen bij baby’s. Utrecht: NCJ; 2013.

  Google Scholar 

 6. Zeevenhooven J, Browne PD, L’Hoir MP, Weerth C de, Benninga MA. Infant colic: mechanisms and management. Nat Rev Gastroenterol Hepatol. 2018;15(8):479–96.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 7. Barr RG. Crying as a trigger for abusive head trauma: a key to prevention. Pediatr Radiol. 2014;44(Suppl 4):S559–S64.

  Article  PubMed  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to I. de Kruijff.

Rights and permissions

Springer Nature or its licensor holds exclusive rights to this article under a publishing agreement with the author(s) or other rightsholder(s); author self-archiving of the accepted manuscript version of this article is solely governed by the terms of such publishing agreement and applicable law.

Reprints and permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

de Graaf, K., Klazema, W., Sprenkelder, K. et al. Excessief huilen van een zuigeling, een nieuwe multidisciplinaire (samen)werkwijze. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 54, 101–104 (2022). https://doi.org/10.1007/s12452-022-00293-8

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12452-022-00293-8

Trefwoorden

Navigation