Skip to main content

Hernieuwde evaluatie van de referentiewaarden van het Van Wiechenonderzoek

Renewed evaluation of the reference values of the Dutch Development Instrument

Samenvatting

Inleiding: In de jeugdgezondheidszorg (JGZ) wordt ontwikkelingsonderzoek uitgevoerd met het Van Wiechenonderzoek (VWO). Referentiewaarden van het VWO geven slechts aan dat op aanbevolen onderzoeksleeftijden minimaal 90 % van de kinderen een kenmerk toont. Voor de professional is onbekend of dit percentage 90 % is of bijvoorbeeld 99 %. Doel van dit onderzoek is de referentiewaarden van het VWO te evalueren in een Nederlandse populatie en na te gaan of er verschillen tussen jongens en meisjes bestaan.

Methoden: Geanonimiseerde VWO-resultaten, verzameld bij 19.840 kinderen geboren in de periode 2011–2013 door de JGZ in Den Haag, zijn vergeleken met referentiewaarden uit eerdere onderzoeken. Daarnaast is nagegaan of er relevante (≥5 %) verschillen zijn tussen jongens en meisjes.

Resultaten: Het percentage dat op de aanbevolen onderzoeksleeftijden een kenmerk toonde bleek van 81 % tot 100 % te variëren. Bij ongeveer een kwart van de kenmerken vonden we een relevant verschil tussen jongens en meisjes, waarbij het percentage meisjes dat het kenmerk toonde meestal groter was dan het percentage jongens.

Beschouwing: Op de aanbevolen onderzoeksleeftijd bestaat een grote variatiebreedte in het percentage kinderen dat een kenmerk toont. Voor de beoordeling van ieder kenmerk is het wenselijk dat de referentiewaarden naar leeftijd (en soms naar geslacht) voor de professional bekend zijn.

Abstract

Introduction: In Dutch Youth Health Care (YHC), child development is investigated with the Dutch Development Instrument (DDI; in Dutch: Van Wiechenonderzoek). Reference values from the DDI only indicate that at least 90% of children achieve a milestone at the recommended age. The YHC-professional is not aware whether this percentage is 90% or, for example, 99%. Aim of this study is to evaluate the reference values of the DDI in a Dutch population, and to investigate whether there are differences between boys and girls.

Methods: Anonymized DDI results, collected in the period 2011-2013 by the YHC in The Hague, have been compared with results from previous studies. In addition, it was investigated whether there are relevant (≥5%) differences between boys and girls.

Results: The percentage of children achieving a milestone at a recommended age varied from 81%-100%. About a quarter of the milestones showed a relevant difference between boys and girls. In most cases, the percentage of girls who achieved a milestone was higher than the percentage of boys.

Conclusion: There is a large variation in the percentage of children achieving a milestone at a recommended age. It is recommended to make age-specific (and sometimes sex-specific) reference values available to YHC-professionals.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. 1.

  Laurent de Angulo MS, Brouwers-de JEA, Bijlsma-Schlösser JFM, et al. Ontwikkelingsonderzoek in de Jeugdgezondheidszorg. Het Van Wiechenonderzoek. De Baecke-Fassaert Motoriektest. Assen: Van Gorcum; 2008.

  Google Scholar 

 2. 2.

  Steinbuch-Linstra I, Stam-van den Doel HH, Carmiggelt EC. Kroniek 50 jaar van Wiechenonderzoek. Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 2014;4:81–4.

  Article  Google Scholar 

 3. 3.

  Schlesinger-Was EA. Ontwikkelingsonderzoek van zuigelingen en kleuters op het consultatiebureau. proefschrift. Leiden: Rijksuniversiteit Leiden; 1981.

  Google Scholar 

 4. 4.

  Verkerk PH, Reerink JD, Herngreen WP. Evaluatie van het Van Wiechenschema. I. De overeenkomst tussen de referentiewaarden en waarnemingen in de praktijk. Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 1993;25:71–7.

  Google Scholar 

 5. 5.

  Herngreen WP, Reerink JD, Noord-Zaadstra BM van, et al. SMOCC: design of a representative cohort-study of liveborn infants in the Netherlands. Eur J Public Health. 1992;2:117–22.

  Article  Google Scholar 

 6. 6.

  Ouden L den, Rijken M, Brand R, et al. Is it correct to correct? Developmental milestones in 555 ‘normal’ preterm infants compared with term infants. J Pediatr. 1991;118:399–404.

  Article  Google Scholar 

 7. 7.

  Dokkum NH van, Bos AF, Reijneveld SA, et al. Prematuur geboren kinderen en het Van Wiechen-ontwikkelingsonderzoek. Resultaten uit het Pinkeltje-cohort. Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 2020;52:86–93.

  Article  Google Scholar 

 8. 8.

  Sinnema H, Glind G van de. JGZ Richtlijn Autismespectrumstoornissen. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheidszorg (NCJ); 2015.

  Google Scholar 

 9. 9.

  Bezemer PD. Referentiewaarden; een verkenning van methoden voor het bepalen van ‘normale waarden’. proefschrift. Bleiswijk: NKB-Offset; 1981.

  Google Scholar 

 10. 10.

  Eijk EA van der, Boere-Boonekamp MM, Lanting CI, et al. Is het Van Wiechenonderzoek 0–24 maanden ook bruikbaar voor niet-Nederlandse kinderen? Tijdschr Jeugdgezondheidsz. 2008;1:5–10.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to J. A. Deurloo.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Deurloo, J.A., Huizing, A.H.J., van der Harst, S. et al. Hernieuwde evaluatie van de referentiewaarden van het Van Wiechenonderzoek. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 53, 153–162 (2021). https://doi.org/10.1007/s12452-021-00256-5

Download citation

Trefwoorden

 • Van Wiechenonderzoek
 • kinderen
 • mijlpalen
 • ontwikkelingsonderzoek
 • referentiewaarden

Keywords

 • Dutch Development Instrument
 • Children
 • Milestones
 • Development study
 • Reference values