Skip to main content

Is er een relatie tussen SDQ-scores in groep 7 en ziekteverzuim op het voortgezet onderwijs?

Samenvatting

Inleiding: Ziekteverzuim is de meest voorkomende vorm van schoolverzuim in het voortgezet onderwijs (vo). Bij ziekteverzuim spelen naast gezondheidsklachten vaak ook psychosociale problemen of psychiatrische ziekten een rol. In dit onderzoek gaan we na of er een relatie is tussen scores op de Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in groep 7 en ziekteverzuim in het vo.

Methode: Dossieronderzoek bij 356 leerlingen met en 356 leerlingen zonder veelvuldig ziekteverzuim op het vo in het schooljaar 2015–2016.

Resultaten: De SDQ-totaalscore en de impactscore verschillen niet significant, maar wel de subschaal emotionele problemen (oddsratio 2,21; 95%-betrouwbaarheidsinterval 1,36–3,58; en adjusted oddsratio 1,92; 95%-betrouwbaarheidsinterval 1,07–3,43). Leerlingen met een verhoogde score op de subschaal emotionele problemen die leven in een eenoudergezin met een zieke moeder hebben een zeer hoge kans om later ziekteverzuim te ontwikkelen, maar het komt niet vaak voor.

Conclusie: Er is een relatie tussen een verhoogde score op de subschaal emotionele problemen van de SDQ in groep 7 en ziekteverzuim in het vo. Voor deze leerlingen kan mogelijk een interventie ontwikkeld worden.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. Beckers I, Traag T. Met een startkwalificatie betere kansen op de arbeidsmarkt. Sociaal-economische Trends. 2005;4:23–8.

  Google Scholar 

 2. Traag T, Marie O, Velden R van der. Risicofactoren voor voortijdig schoolverlaten en jeugdcriminaliteit. Bevolkingstrends. 2010;2:55–60.

  Google Scholar 

 3. Thrane C. Explaining educational-related inequalities in health: mediation and moderator models. Soc Scie Med. 2006;62:467–8.

  Article  Google Scholar 

 4. Theunissen M‑J. Stay in or drop out. The pathways to school dropout from a public health perspective [Proefschrift]. Maastricht: Universitaire Pers Maastricht; 2016.

  Google Scholar 

 5. Theunissen M‑J, Bosma H, Verdonk P, et al. Why wait? Early determinants of school dropout in preventive pediatric primary care. PLoS ONE. 2015;10(11):e142315.

  Article  Google Scholar 

 6. NIPO. Rapport Schoolverzuim in het voortgezet onderwijs. Amsterdam: NIPO; 2002.

  Google Scholar 

 7. Vanneste Y. Integrale aanpak van ziekteverzuim volgens M@ZL op het voortgezet onderwijs. Handboek voor JGZ-instellingen. Breda: GGD West-Brabant; 2014.

  Google Scholar 

 8. Vanneste Y, Mathijssen J, Goor I van de, et al. Addressing medical absenteeism in pre-vocational secondary students: effectiveness of a public health intervention, using a quasi-experimental design. Bmc Public Health. 2016;16(1):1107.

  Article  Google Scholar 

 9. Vanneste Y, Mathijssen J, Goor L van de, et al. Extensive medical absenteeism among secondary school students: an observational study on their health condition from a biopsychosocial perspective. Open J Prev Med. 2015;5:111–21.

  Article  Google Scholar 

 10. Haagmans M, Kamphuis M. Schoolverzuim als signaal van psychosociale problemen. Ned Tijdschr Geneeskd. 2014;158:A7269.

  PubMed  Google Scholar 

 11. Jones R, Hoare P, Elton R, et al. Frequent medical absences in secondary school students: survey and case-control study. Arch Dis Child. 2009;94:763–7.

  CAS  Article  Google Scholar 

 12. Theunissen M, Wolff M de, Grieken A van, et al. Handleiding voor het gebruik van de SDQ binnen de Jeugdgezondheidszorg. Vragenlijst voor de signalering van psychosociale problemen bij kinderen van 3–17 jaar. Leiden: TNO; 2016.

  Google Scholar 

 13. Goodman R. The extended version of the Strengths and Difficulties Questionnaire as a guide to child psychiatric caseness and consequent burden. J Child Psychol Psychiatry. 1999;40:791–9.

  CAS  Article  Google Scholar 

 14. Nederlands Centrum Jeugdgezondheid. Landelijk professioneel kader. Uitvoering basispakket Jeugdgezondheidszorg (JGZ). Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid; 2015.

 15. Baat M de, Foolen N. Oorzaken van schoolverzuim en voortijdig schoolverlaten. Utrecht: Nederlands Centrum Jeugdgezondheid; 2012.

  Google Scholar 

 16. Lester N, Lefebvre J, Keefe F. Pain in young adults: 1. Familial pain models: the relationship between family history of pain and current pain experience. Pain. 1985;21(1):379–84.

  Google Scholar 

 17. Rosenthal B. Non-school correlates of dropout: an integrative review of the literature. Child Youth Serv Rev. 1998;20(5):413–33.

  Article  Google Scholar 

 18. Vogels A, Crone M, Hoekstra F, et al. Comparing three short questionnaires to detect psychosocial dysfunction among primary school children: a randomized method. Bmc Public Health. 2009;9:489.

  Article  Google Scholar 

 19. Kearney C. School absenteeism and school refusal behavior in youth: a contemporary review. Clin Psychol Rev. 2008;28:451–71.

  Article  Google Scholar 

 20. Vanneste Y, Dautzenberg M, Groffen A, et al. Family-related problems associated with extensive medical absenteeism in primary school children. Reported sick from school. A study into addressing medical absenteeism among students. Maastricht: Datawyse—Universitaire Pers; 2015.

  Google Scholar 

 21. Veldman K, Bultman U, Stewart R, et al. Mental health problems and educational attainment in adolescence: 9‑year follow-up of the trials study. Plos One. 2014;9(7):e10175.

  Article  Google Scholar 

 22. Becker A, Rothenberger A, Sohn A. Bella Study group. Six years ahead: a longitudinal analysis regarding course and predictive value of the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) in Children and adolescents. Eur Child Adolesc Psychiatry. 2015;24:715–25.

  Article  Google Scholar 

 23. Fortin L, Marcotte D, Potvin P, et al. Typology of students at risk of dropping out of school: description by personal, family and school factors. Eur J Psych Educ. 2006;21(4):363–83.

  Article  Google Scholar 

 24. Dunnink G. Standpunt bereik van de Jeugdgezondheidszorg. RIVM-rapport, band 295001015/2010. Bilthoven: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu; 2010.

  Google Scholar 

 25. Stormark K, Heiervang E, Heimann M, et al. Predicting nonresponse bias from teacher ratings of mental health problems in primary school children. J Abnorm Child Psychol. 2008;36:411–9.

  Article  Google Scholar 

 26. Posserud M, Lundervold A, Lie S, et al. The prevalence of autism spectrum disorders: impact of diagnostic instrument and non-response bias. Soc Psychiat Epidemiol. 2010;45:319–27.

  CAS  Article  Google Scholar 

 27. Boe T, Overland S, Lundervold A, et al. Socioeconomic status and children’s mental health: results from the Bergen Child Study. Soc Psychiatr Epidemiol. 2012;47:1557–66.

  Article  Google Scholar 

Download references

Dankbetuiging

Met dank aan dr. Yvonne Vanneste voor haar commentaar op dit manuscript.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to I. J. M. L. Peters.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Peters, I.J.M.L. Is er een relatie tussen SDQ-scores in groep 7 en ziekteverzuim op het voortgezet onderwijs?. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 53, 47–51 (2021). https://doi.org/10.1007/s12452-021-00247-6

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12452-021-00247-6

Trefwoorden

 • schoolverzuim
 • ziekteverzuim voortgezet onderwijs
 • psychosociale problemen
 • emotionele problemen
 • SDQ