Skip to main content

Belemmerende en bevorderende factoren voor vroegintroductie van pinda en ei bij kinderen tussen 4 en 6 maanden

Samenvatting

Uit onderzoek blijkt dat vroegintroductie van pinda en ei tot minder allergieën voor deze producten leidt. Sinds 2017 luidt het advies in Nederland dan ook om kinderen al vroeg pinda en ei te geven. Het valt op dat veel ouders niet (volledig) op de hoogte zijn van dit advies en/of dit advies niet hebben opgevolgd. Het is onduidelijk wat de redenen hiervoor zijn. Dit kwalitatieve onderzoek probeert deze redenen te achterhalen, om de voorlichting beter te laten aansluiten. Bij vijftien ouders uit de gemeente Raalte zijn interviews afgenomen. Uit deze interviews zijn 22 belemmerende en bevorderende factoren gedistilleerd. De ouders noemden verschillende belemmerende factoren voor vroegintroductie van pinda en ei: ze wisten het niet, het kind at nog weinig, ze gaven meerdere dagen achter elkaar hetzelfde te eten, ze vonden het heel spannend om iets nieuws te geven of wisten niet hoe ze het moesten geven. Bevorderende factoren noemden ze ook: ze hadden het gehoord op het consultatiebureau of gezien op voedingscentrum.nl, de smaak speelde een positieve rol en het kan allergieën voorkomen. De voorlichting moet verbeteren, bijvoorbeeld door tijdens de relevante consulten gerichte informatie te geven (wat en hoe), ondersteund door visuele informatie.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1

Literatuur

 1. Du Toit G, Roberts G, Sayre PH, et al. Randomized trial of peanut consumption in infants at risk for peanut allergy. N Engl J Med. 2015;372:803–13.

  Article  Google Scholar 

 2. Voorheis P, Bell S, Cornelsen L, et al. Challenges experienced with early introduction and sustained consumption of allergenic foods in the Enquiring About Tolerance (EAT) study: a qualitative analysis. J Allergy Clin Immunol. 2019;144(6):1615–23.

  Article  Google Scholar 

 3. Natsume O, Kabashima S, Nakazato J, et al. Two-step egg introduction for prevention of egg allergy in high-risk infants with eczema (PETIT): a randomised, double-blind, placebo-controlled trial. Lancet. 2017;389:276–86.

  Article  Google Scholar 

 4. Stadermann M, Meijer Y, Klok T. Vroege introductie van hoog-allergene voeding bij zuigelingen ter preventie van voedselallergie. Utrecht: Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde; 2017.

  Google Scholar 

 5. Francis J, Johnston M, Robertson C, et al. What is an adequate sample size? Operationalising data saturation for theory-based interview studies. Psychol Health. 2010;25(10):1229–45.

  Article  Google Scholar 

 6. Wensink M, Grol R. Implementatie effectieve verbetering van de patiëntenzorg. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2017.

  Google Scholar 

 7. Matvienko-Sikar K, Kelly C, Sinnott C, et al. Parental experiences and perceptions of infant complementary feeding: a qualitative evidence synthesis. Obes Rev. 2018;19:501–17.

  CAS  Article  Google Scholar 

 8. Perkin MR, Bahnson HT, Logan K, et al. Factors influencing adherence in a trial of early introduction of allergenic food. J Allergy Clin Immunol. 2019;144(6):1595–605. Dec.

  Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to F. van der Boon.

Additional information

Author Contribution:

Dit onderzoek is opgezet en uitgevoerd door F. van der Boon. Het onderzoek is uitgevoerd in het kader van opleiding tot arts maatschappij en gezondheid vanuit de NSPOH. Begeleiding bij de opzet, dataverzameling, data analyse, interpretatie van de resultaten, schrijven en becommentariëren van het manuscript heeft plaats gevonden vanuit de NSPOH.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van der Boon, F. Belemmerende en bevorderende factoren voor vroegintroductie van pinda en ei bij kinderen tussen 4 en 6 maanden. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 53, 111–117 (2021). https://doi.org/10.1007/s12452-021-00240-z

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12452-021-00240-z

Trefwoorden

 • jeugdgezondheidszorg
 • vroegintroductie
 • pinda
 • ei
 • voedselallergie