Skip to main content

Buiten slapen van baby’s: wat is erover bekend?

Samenvatting

Het buiten te slapen leggen van baby’s, in speciale buitenbedjes, lijkt in Nederland steeds vaker voor te komen, vooral in de kinderopvang, maar gegevens over de prevalentie zijn er niet. Ook is er nauwelijks onderzoek gedaan naar de effecten van buiten slapen voor de baby. Op basis van een systematisch literatuuronderzoek wordt in dit artikel beschreven wat bekend is over de mogelijke voor- en nadelen van buiten slapen. Uit Fins onderzoek blijkt dat mogelijke voordelen een langere slaapduur en een betere slaapkwaliteit van baby’s zijn. Kinderen slapen buiten het langst als de afkoelsnelheid minimaal is. Mogelijke nadelen hangen samen met extreme buitentemperaturen, niet bij de temperatuur passende kleding en beddengoed, en luchtverontreiniging. Deze factoren kunnen van invloed zijn op de gezondheid van kinderen. Aangezien de slaap- en omgevingsomstandigheden in Finland verschillen van die in Nederland, is generalisatie van de uitkomsten niet echt mogelijk. Nader onderzoek is nodig naar de prevalentie van buiten slapen in Nederland en naar de effecten in Nederlandse omstandigheden. Het is van belang om in alle gevallen de adviezen en richtlijnen van de Landelijke Jeugdgezondheidszorgrichtlijn Preventie wiegendood te volgen en het Modelprotocol Veilig slapen in kinderopvang en bij gastouders van VeiligheidNL aan te vullen met adviezen over buiten slapen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1

Literatuur

 1. Tourula M. The childcare practice of children’s daytime sleeping outdoors in the context of northern Finnish winter. Thesis. Oulu: University of Oulu; 2011.

  Google Scholar 

 2. Reima. Study presentation: children’s outdoor activities in the Nordic countries. 2009.

  Google Scholar 

 3. Hillenga M. Lutje potjes in een Lutje Potje: het babyhokje van dokter Posthumus uit Eenrum. Levend Erfgoed Groningen. 2020. www.levenderfgoedgroningen.nl/alle-verhalen/lutje-potjes-in-een-lutje-potje. Geraadpleegd op: 10 februari 2020.

 4. Duijm G. Onderzoek binnenmilieu kinderdagverblijven. Groningen: GGD Groningen; 2017.

  Google Scholar 

 5. Tourula M, Isola A, Hassi J. Children sleeping outdoors in winter: parents’ experiences of a culturally bound childcare practice. Int J Circumpolar Health. 2008;67(2–3):269–78.

  Article  Google Scholar 

 6. Tourula M, Isola A, Hassi J, Bloigu R, Rintamäki H. Infants sleeping outdoors in a northern winter climate: skin temperature and duration of sleep. Acta Paediatr. 2010;99(9):1411–7.

  Article  Google Scholar 

 7. Tourula M, Fukazawa T, Isola A, Hassi J, Tochihara Y, Rintamäki H. Evaluation of the thermal insulation of clothing of infants sleeping outdoors in Northern winter. Eur J Appl Physiol. 2011;111(4):633–40.

  Article  Google Scholar 

 8. Tourula M, Pölkki T, Isola A. The cultural meaning of children sleeping outdoors in Finnish winter: a qualitative study from the viewpoint of mothers. J Transcult Nurs. 2013;24(2):171–9.

  Article  Google Scholar 

 9. Xu Z, Etzel RA, Su H, Huang C, Guo Y, Tong S. Impact of ambient temperature on children’s health: a systematic review. Environ Res. 2012;117:120–31.

  Article  CAS  Google Scholar 

 10. Svedberg LE, Stener-Victorin E, Nordahl G, Lundeberg T. Skin temperature in the extremities of healthy and neurologically impaired children. Eur J Paediatr Neurol. 2005;9(5):347–54.

  Article  Google Scholar 

 11. Zeitoun M, Wilk B, Matsuzaka A, Knopfli B, Wilson BA, Bar-Or O. Facial cooling enhances exercise-induced bronchoconstriction in asthmatic children. Med Sci Sports Exerc. 2004;36(5):767–71.

  Article  Google Scholar 

 12. Gascon M, Vrijheid M, Nieuwenhuijsen MJ. The built environment and child health: an overview of current evidence. Curr Environ Health Rep. 2016;3(3):250–7.

  Article  Google Scholar 

 13. Jonge GA de. Dekbed vormt risicofactor voor wiegedood. Ned Tijdschr Geneeskund. 1994;138:2138–41.

  Google Scholar 

 14. Ruys J, Engelberts A, Velzen-Mol H van. JGZ-richtlijn Preventie Wiegendood. Bilthoven: RIVM; 2007.

  Google Scholar 

 15. Litchfield IJ, Ayres JG, Jaakkola JJ, Mohammed NI. Is ambient air pollution associated with onset of sudden infant death syndrome: a case-crossover study in the UK. BMJ Open. 2018;8(4):e18341.

  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 16. Vlasblom E, Sleuwen B van, L’Hoir M, Beltman M. JGZ richtlijn Gezonde slaap en slaapproblemen: preventie, signalering, diagnostiek en interventie bij slaapproblemen in de JGZ. Utrecht: Jeugdartsen Nederland (AJN); 2017.

  Google Scholar 

 17. Tikotzky L, Sadeh A. Sleep patterns and sleep disruptions in kindergarten children. J Clin Child Psychol. 2001;30(4):581–91.

  Article  CAS  Google Scholar 

 18. Sleuwen BE van, Engelberts AC, Boere-Boonekamp MM, Kuis W, Schulpen TW, L’Hoir MP. Swaddling: a systematic review. Pediatrics. 2007;120(4):e1097–e106.

  Article  Google Scholar 

 19. Sleuwen B van, L’Hoir M, Engelberts A, Busschers W, Westers P, Blom M, et al. Comparison of behavior modification with and without swaddling as interventions for excessive crying. J Pediatr. 2006;149(4):512–7.

  Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to F. Kanits.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Kanits, F., van den Brink, A.C., Engelberts, A.C. et al. Buiten slapen van baby’s: wat is erover bekend?. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 52, 61–64 (2020). https://doi.org/10.1007/s12452-020-00215-6

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12452-020-00215-6

Trefwoorden