Skip to main content

(On)gezond gamegedrag van Nederlandse jongeren

Samenvatting

Spelen hoort bij een gezond leven: digitaal spelen net zo zeer. De analyses in dit artikel laten zien dat gamen – ook frequent gamen – niet gepaard hoeft te gaan met geestelijke of lichamelijke gezondheidsproblemen. In tegendeel: hobbygamers roken, blowen en drinken minder vaak dan niet-gamende jongeren – ze spelen zo’n 14 uur per week en ervaren weinig problemen. Zo’n 7 % van de jongens behoort tot de risicogamende groep. Deze groep vertoont vijf keer zo vaak lichamelijke en geestelijke gezondheidsproblemen en speelt gemiddeld zo’n 23 uur per week. Het advies aan professionals is dan ook om waakzaam te zijn bij extreem gamegedrag, zeker als dit samenhangt met andere problemen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1
Figuur 2
Figuur 3
Figuur 4
Figuur 5

Literatuur

 1. 1.

  Sonck N, Haan JD. Media: tijd in beeld. Den Haag: SCP; 2015. pag. 148.

  Google Scholar 

 2. 2.

  Rooij AJ van, Schoenmakers TM. Monitor internet en jongeren 2010–2012. Het (mobiele) gebruik van sociale media en games door jongeren. Rotterdam: Center for Behavioral Internet Science & IVO; 2013.

  Google Scholar 

 3. 3.

  Stevens G, Dorsselaer S van, Boer M, et al. Gezondheid en welzijn van jongeren in Nederland. Utrecht, Den Haag: Universiteit Utrecht, Trimbos Instituut, SCP; 2017.

  Google Scholar 

 4. 4.

  Lemmens JS, Valkenburg PM, Gentile DA. The internet gaming disorder scale. Psychol Assess. 2015;27(2):567–82.

  Article  Google Scholar 

 5. 5.

  American Psychiatric Association. Diagnostic and statistical manual of mental disorders. 5e druk. DSM‑5. Arlington: American Psychiatric Association; 2013.

  Book  Google Scholar 

Download references

Dankbetuiging

Dit artikel is gebaseerd op de factsheet (on)Gezond Gamegedrag van Nederlandse Jongeren (https://www.trimbos.nl/?act=winkeldl.download&prod=1104). Met dank aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en The R Project for Statistical Computing. De auteurs bedanken verder Mathieu Roelants voor redactionele hulp bij deze versie van dit artikel.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to A. J. van Rooij.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Rooij, A.J., Dalinghaus, N. & van den Eijnden, R. (On)gezond gamegedrag van Nederlandse jongeren. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 52, 45–50 (2020). https://doi.org/10.1007/s12452-020-00211-w

Download citation

Trefwoorden

 • jongeren
 • problematisch gamen
 • geestelijke gezondheid
 • lichamelijke gezondheid