Skip to main content

Een instrument om interdisciplinaire samenwerking te onderzoeken binnen de Nederlandse zorg voor jeugd

Samenvatting

Inleiding: Sinds de transitie in de jeugdhulp wordt interdisciplinair samenwerken binnen de zorg voor jeugd steeds belangrijker. Op de Noord-Veluwe werd de Amerikaanse Index of Interdisciplinary Collaboration (IIC) vertaald om samenwerking binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) te onderzoeken. Dit artikel beschrijft het proces van vertaling en validatie van de vragenlijst.

Methode: De IIC bestaat uit 42 vragen, verdeeld over vijf ‘componenten’. De vragenlijst werd vertaald naar het Nederlands, gevolgd door terugvertaling en aanpassing aan de CJG-context. Aangevuld met demografische items werd de vragenlijst verspreid onder alle 133 CJG-medewerkers van de regio Noord-Veluwe. Zij konden hun antwoorden geven op een vijfpuntslikertschaal. Constructvaliditeit en interne consistentie werden gemeten via een exploratieve factoranalyse (EFA) en Cronbach’s alfa.

Resultaten: Het responspercentage van de vragenlijst was 91 %. De EFA leverde acht factoren op, met een duidelijke clustering voor twee van de vijf componenten en een diffuse lading over meerdere factoren voor de overige drie. Alle componenten van de vertaalde IIC lieten een hoge (>0,70) Cronbach’s alfa zien, met uitzondering van Flexibiliteit (0,53).

Conclusie: De vertaalde IIC lijkt een bruikbaar en valide instrument om interdisciplinaire samenwerking in de zorg voor jeugd in Nederland te meten. De component Flexibiliteit behoeft verdere aanpassing. Voor een sterkere onderbouwing van de validiteit en bruikbaarheid is aanvullend onderzoek nodig, met meer en mogelijk andere respondenten.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. Bronstein L. Index for Interdisciplinary Collaboration (IIC) 2002 [Questionnaire for Interdisciplinary Collaboration as developed by Laura Bronstein et al]. 2002. https://nexusipe-resource-exchange.s3-us-west-2.amazonaws.com/IIC.Index%20for%20Interdisciplinary%20Collaboration.docx. Geraadpleegd op: 2 januari 2020.

 2. Bronstein LR. Index of interdisciplinary collaboration.(Instrument Development). Soc Work Res. 2002;26(2):113–27.

  Article  Google Scholar 

 3. Bronstein LR. A model for interdisciplinary collaboration. Social Work. 2003;48(3):297–306.

  Article  Google Scholar 

 4. Beaton DE, Bombardier C, Guillemin F, Ferraz MB. Guidelines for the process of cross-cultural adaptation of self-report measures. Spine. 2000;25(24):3186–91.

  CAS  Article  Google Scholar 

 5. Holwerda A, Fokkens A, Engbers C, Brouwer S. Samenwerking tussen GGZ en UWV gericht op re-integratie van mensen met een matige tot ernstige psychische stoornis. Tijdschr Bedrijfs Verzekeringsgeneesk. 2015;23(8):350–5.

  Article  Google Scholar 

 6. Holwerda A, Fokkens AS, Engbers C, Brouwer S. Collaboration between mental health and employment services to support employment of individuals with mental disorders. Disabil Rehab. 2016;38(13):1250–6.

  Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to S. J. Benjamins.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van ’t Hoff, E.J., Benjamins, S.J. & Haveman-Nies, A. Een instrument om interdisciplinaire samenwerking te onderzoeken binnen de Nederlandse zorg voor jeugd. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 52, 14–19 (2020). https://doi.org/10.1007/s12452-019-00204-4

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12452-019-00204-4

Trefwoorden

 • interdisciplinaire samenwerking
 • zorg voor jeugd
 • jeugdgezondheidszorg
 • Centrum voor Jeugd en Gezin
 • sociaal domein