Positieve Gezondheid voor jeugdgezondheidszorgprofessionals

Samenvatting

Inleiding: Bij Positieve Gezondheid ligt de focus op het versterken van veerkracht en het vermogen om regie over de eigen gezondheid te behouden. GGD GHOR Nederland heeft het gedachtegoed van Positieve Gezondheid omarmd. Dit praktijkgerichte onderzoek richt zich op de mening van jeugdgezondheidszorg (JGZ)-professionals over het concept ‘Positieve Gezondheid’ en de vraag in hoeverre de toepassing ervan al zichtbaar is in de dagelijks praktijk.

Methode: Beide doelstellingen werden respectievelijk door middel van een survey (n = 97) en semigestructureerde interviews (n = 12) nagestreefd.

Resultaten: Uit de schriftelijke bevraging blijkt dat JGZ-professionals het positief vinden dat het concept ‘Positieve Gezondheid’ de regie over de eigen gezondheid van het individu benadrukt. Ze vragen zich ook af of iedereen wel in staat is om de eigen regie te voeren. Uit de kwalitatieve analyse blijkt dat de houding van JGZ-professionals tegenover het concept positief is. Bovendien wordt op vier van de zes dimensies (in het bijzonder Lichaamsfuncties, Kwaliteit van leven, Dagelijks leven en Meedoen) door de meeste respondenten daadwerkelijk ingezet tijdens een consult. De hoeveelheid aan bestaande methodieken, zoals de Gezamenlijk Inschatten van Zorgbehoeften (GIZ)-methodiek, en tijdgebrek worden als belemmeringen genoemd.

Conclusie: De JGZ-professionals vinden alle dimensies van Positieve Gezondheid belangrijk. Ze hebben behoefte aan praktische handvatten om het concept te integreren in hun handelen en af te stemmen op hun doelgroep/taakuitvoering.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1

Literatuur

 1. 1.

  World Health Organization. Constitution of the World Health Organization. Paper gepresenteerd op de International Health Conference, 22 juli 1946. 1946. http://apps.who.int/gb/bd/PDF/bd47/EN/constitution-en.pdf?ua = 1. Geraadpleegd op: 11 mrt 2019.

 2. 2.

  Walburg JA. Positieve Gezondheid: naar een bloeiende samenleving. Houten: Bohn Stafleu van Loghum; 2015.

  Google Scholar 

 3. 3.

  Huber M, Knottnerus JA, Green L, Horst H van der, Jadad AJ, Kromhout D, et al. How should we define health? BMJ. 2011;343(4163):235–7.

  Google Scholar 

 4. 4.

  Institute of Positive Health. Positieve Gezondheid. 2017. https://iph.nl/positieve-gezondheid/. Geraadpleegd op: 11 mrt 2019.

 5. 5.

  Institute of Positive Health. Kindtool Mijn Positieve Gezondheid. 2017. https://iph.nl/tools/voor-kinderen/. Geraadpleegd op: 11 mrt 2019.

 6. 6.

  Huber M, Timmers M, Flinterman F, Dobbelsteen E van den, Oudenaarden B van den, Schreurs H, et al. Hoe Positieve Gezondheid de publieke gezondheid helpt versterken. 2018. https://iph.nl/hoe-positieve-gezondheid-de-publieke-gezondheid-helpt-versterken. Geraadpleegd op: 8 feb 2018.

 7. 7.

  GGD GHOR Nederland. Kernthema’s jeugd. 2018. https://www.ggdghor.nl/kernthemas/jeugd/. Geraadpleegd op: 6 apr 2018.

 8. 8.

  Bakker-Camu B, Kuppeveld M van. Expertisegebied jeugdverpleegkundige. Utrecht: Verpleegkundigen & Verzorgenden; 2014.

  Google Scholar 

 9. 9.

  Loket Gezond Leven. Positieve Gezondheid; praktijkvoorbeelden. 2019. https://www.loketgezondleven.nl/vraagstukken/positieve-gezondheid/praktijkvoorbeelden. Geraadpleegd op: 28 mei 2019.

 10. 10.

  Institute of Positive Health. Hoe kunnen we Positieve Gezondheid borgen? 2019. https://iph.nl/hoe-kunnen-we-positieve-gezondheid-borgen/. Geraadpleegd op: 13 jun 2019.

 11. 11.

  Backhaus M. Vraag naar gezondheid! Een onderzoek naar het draagvlak onder zorgprofessionals voor het concept Positieve Gezondheid. Enschede: Universiteit Twente; 2015.

  Google Scholar 

 12. 12.

  Huber M. Towards a new, dynamic concept of Health: ‘It’s operationalization and use in public healthcare and in evaluating effects of food’. Proefschrift. Maastricht: University of Maastricht; 2014.

 13. 13.

  Braun V, Clarke V. Using thematic analysis in psychology. Qual Res Psychol. 2006;3(2):77–101.

  Article  Google Scholar 

 14. 14.

  Mul E de, Bot C de. Hoe denken HBO-docenten verpleegkunde over Positieve Gezondheid? Onderwijs Gezondheidsz. 2017;6:26–9.

  Google Scholar 

 15. 15.

  Erp M van, Bot CMA. De Positieve Gezondheid op een GGZ high intensive care. TVZ. 2017;5:20–3.

  Google Scholar 

 16. 16.

  Berkenbosch T. Positive health in Dutch public health services. Possibilities for integration of the concept positive health in work-related activities of professionals. Enschede: Universiteit Twente; 2016.

  Google Scholar 

 17. 17.

  Meerten E van, Speijer S. Positieve Gezondheid voor professionals binnen de publieke gezondheid. Een inventarisatie van behoeften gericht op het bevorderen van het werken met het gedachtegoed Positieve Gezondheid voor professionals binnen de GGD. Den Bosch: Avans Hogeschool; 2018.

  Google Scholar 

 18. 18.

  Stel J van der. Definitie ‘gezondheid’ aan herziening toe. 2016. https://www.medischcontact.nl/nieuws/laatste-nieuws/artikel/definitie-gezondheid-aan-herziening-toe.htm. Geraadpleegd op: 17 mei 2019, Blogpost.

 19. 19.

  Staa AL van, Cardol M, Dam A van. Positieve Gezondheid: kritisch beschouwd. Tijdschr Pos Psychol. 2017;4:32–9. https://www.hogeschoolrotterdam.nl/onderzoek/projecten-en-publicaties/pub/positieve-gezondheid-kritisch-beschouwd/a984b2f6-d19c-45b9-b9d1-0797342651eb/.

  Google Scholar 

 20. 20.

  Loket Gezond Leven. Positieve Gezondheid en Gezonde school. 2019. https://www.loketgezondleven.nl/school/voorbeelden-en-ervaringen/positieve-gezondheid-en-gezonde-school/hoe-nu-verder. Geraadpleegd op: 19 mei 2019.

 21. 21.

  Commissie Innovatie Zorgberoepen & Opleidingen. Anders kijken, anders leren, anders doen. 2016. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/rapporten/2016/11/17/anders-kijken-anders-leren-anders-doen. Geraadpleegd op: 19 mei 2019.

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to C. de Bot.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Meerten, E., Dierx, J. & de Bot, C. Positieve Gezondheid voor jeugdgezondheidszorgprofessionals. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 52, 2–7 (2020). https://doi.org/10.1007/s12452-019-00203-5

Download citation

Trefwoorden

 • Positieve Gezondheid
 • jeugdgezondheidszorg
 • GGD