Skip to main content
Log in

‘De vragen zijn netjes en deftig opgeschreven, sommigen begrijpen dat niet’

Over de begrijpelijkheid van de SDQ-vragenlijst voor laagopgeleide jongeren

 • Uit de praktijk
 • Published:
JGZ Tijdschrift voor jeugdgezondheidszorg

Samenvatting

Pharos kreeg signalen van professionals in de jeugdgezondheidszorg (JGZ) dat laaggeletterde jongeren moeite hebben met het begrijpen van (delen van) vragenlijsten van de JGZ. De Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ) is een voorbeeld van zo’n vragenlijst. Deze lijst wordt in de JGZ veel gebruikt voor de signalering van psychosociale problemen. In dit pilotonderzoek is gekeken naar de begrijpelijkheid van de SDQ-vragenlijst voor jongeren die op het voorbereidende middelbaar beroepsonderwijs basis/kader of de Praktijkschool zitten. De 24 geïnterviewde jongeren (leeftijd 15 tot 16 jaar) bleken moeite te hebben met een aantal moeilijke woorden en delen van de vragen van de SDQ. Desondanks blijken zij de vragen als geheel wel te begrijpen. Uitgebreider onderzoek is nodig om te kijken of aanpassing van het taalgebruik van de SDQ-vragenlijst voor laaggeletterde jongeren wenselijk is.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
 • Get 10 units per month
 • Download Article/Chapter or Ebook
 • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
 • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Literatuur

 1. Goodman R. The strengths and difficulties questionnaire: a research note. J Child Psychol Psychiatry. 1997;38(5):581–6.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 2. Kersten P, Vandal AC, Elder H, McPherson KM. SDQ: internal validity and reliability for New-Zealand preschoolers. BMJ Open. 2018;8:e21551.

  Article  PubMed  PubMed Central  Google Scholar 

 3. Borg AM, Salmelin R, Kaukonen P, Joukamaa M, Tamminen T. Feasibility of the SDQ in assessing children’s mental health in primary care: Finnish parents’, teachers’ and public health nurses’ experiences with the SQD. J Child Adolesc Ment Health. 2014;26(3):229–38.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 4. Meijerink HP, Letschert JF, Rijlaarsdam GCW, Bergh HH van den, Streun A van. Referentiekader taal en rekenen. De referentieniveaus. Enschede: Doorlopende leerlijnen Taal en Rekenen. 2009. http://www.taalenrekenen.nl/downloads/referentiekader-taal-en-rekenen-referentieniveaus.pdf/. Geraadpleegd op: 09. augustus 2018.

  Google Scholar 

 5. SLO, nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling. Passende perspectieven praktijkonderwijs. Leerroutes rekenen. Enschede: SLO. 2018. http://downloads.slo.nl/Repository/passende-perspectieven-praktijkonderwijs-leerroutes-taal.pdf. Geraadpleegd op: 09. augustus 2018.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to M. van Leeuwen.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Leeuwen, M., van Vulpen, C. ‘De vragen zijn netjes en deftig opgeschreven, sommigen begrijpen dat niet’. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 51, 49–51 (2019). https://doi.org/10.1007/s12452-019-00169-4

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12452-019-00169-4

Trefwoorden

Navigation