Skip to main content

Van neonatale gehoorscreening tot behandeling; aandacht maakt alles beter

Samenvatting

Inleiding: In Nederland worden sinds 2006 pasgeborenen met de neonatale gehoorscreening (NGS) gescreend door de Jeugdgezondheidszorg (JGZ). De doelstelling van de NGS is het opsporen van kinderen met permanent gehoorverlies, zodat voor de leeftijd van 6 maanden behandeling kan starten. Vroege opsporing van gehoorverliezen is belangrijk, aangezien kinderen waarbij vroeg wordt gestart met behandeling een betere ontwikkeling laten zien. In dit artikel worden opbrengsten van de NGS door de JGZ, de kwaliteit van het programma en de tijdigheid van de start van behandeling beschreven.

Methode: De NGS wordt jaarlijks getoetst aan een set indicatoren om de kwaliteit van het programma te kunnen monitoren. Deze monitoringsrapporten én gegevens van de afdeling Vroegbehandeling van de Nederlandse Stichting voor het Dove en Slechthorende Kind (NSDSK) zijn gebruikt in deze studie.

Resultaten: De resultaten laten zien dat de NGS al jarenlang een stabiel screeningsprogramma is met een hoog kwaliteitsniveau. Deelname is hoog, het refer- en verwijspercentage laag en de tijdigheid van het programma is steeds beter geworden. De start van de interventie voldoet nog niet altijd aan de streeftijden.

Discussie: Verbetering in het programma voor NGS is te vinden op het gebied van tijdigheid van diagnostiek en start van behandeling, hoewel deze de laatste jaren vooruit zijn gegaan.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. Uilenburg N, Kauffman-De Boer M, Ploeg K van der, Oudesluys-Murphy A, Verkerk P. An implementation study of neonatal hearing screening in the Netherlands. Int J Audiol. 2009;48:108–16.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 2. Ploeg C van der, Uilenburg N, Kauffman-De Boer M, Oudesluys-Murphy A, Verkerk P, et al. Newborn hearing screening in youth health care in the Netherlands: national results of implementation and follow-up. Int J Audiol. 2012;51:584–90.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 3. Yoshinaga-Itano C, Sedey AL, Coulter DK, Mehl AL. Language of early- and later-identified children with hearing loss. Pediatrics. 1998;102:1161–71.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 4. Coulter D, Thomson V. The Colorado Newborn Hearing Screening Project: effects on speech and language development for children with hearing loss. J Perinatol. 2000;20:S132–S7.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 5. Schauwers K, Gillis S, Daemers K, Beukelaer C de, Govaerts P. Cochlear implantation between 5 and 20 months of age: the onset of babbling and the audiologic outcome. Otol Neurotol. 2004;25:263–70.

  Article  PubMed  Google Scholar 

 6. RIVM-CvB. Draaiboek Neonatale Gehoorscreening Jeugdgezondheidszorg v7. Draaiboek RIVM CvB. 2017.

  Google Scholar 

 7. Ploeg C, Pot M, Verkerk P. Neonatale gehoorscreening door de jeugdgezondheidszorg. Publication TNO innovation for life. 2018.

  Google Scholar 

 8. Kemp D. Stimulated acoustic emissions from within the human auditory system. J Acoust Soc Am. 1978;64:1386–91.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 9. Korver A. Impact and benefits of early hearing screening. 2010. Dissertatie https://openaccess.leidenuniv.nl.

  Google Scholar 

 10. Bosman A, Goedegebure A. Tijdigheid start van interventie na neonatale gehoorscreening. Report PACT. 2017.

  Google Scholar 

 11. Lanting C, Deurloo L, Uilenburg N, Wiefferink K. Richtlijn Vroegtijdige opsporing van gehoorverlies bij kinderen en jongeren 0–18 jaar. 2016. https://www.ncj.nl/richtlijnen/alle-richtlijnen/richtlijn/vroegtijdige-opsporing-van-gehoorverlies-bij-kinderen-en-jongeren-0-18-jaar. Geraadpleegd op: 25 mei 2018.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to N. N. Uilenburg.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Uilenburg, N.N., van der Ploeg, C.P.B., van der Zee, R.B. et al. Van neonatale gehoorscreening tot behandeling; aandacht maakt alles beter. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 50, 100–105 (2018). https://doi.org/10.1007/s12452-018-0158-6

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12452-018-0158-6

Trefwoorden