Recreatief lachgasgebruik en gezondheidsrisico’s

Samenvatting

Inleiding Recentelijk is een toename van recreatief gebruik van lachgas geconstateerd onder diverse groepen jongeren en jongvolwassenen, binnen en buiten het uitgaansleven. Deze bevinding was aanleiding voor een onderzoek naar zelfgerapporteerde positieve effecten en negatieve gezondheidseffecten onder jongeren en jongvolwassenen, en hun risicoperceptie ten aanzien van lachgasgebruik.

Methode In het onderzoek is een combinatie gehanteerd van kwalitatieve (interviews met professionals en verdiepend veldwerk) en kwantitatieve (survey onder lachgasgebruikers in het uitgaansleven) onderzoeksmethoden.

Resultaten De korte roes, het ontspannen gevoel en de spanning zijn positieve effecten van lachgasgebruik. Deze positieve effecten en de laagdrempeligheid van het middel (goedkoop en makkelijk te verkrijgen) zijn belangrijke redenen om lachgas te gebruiken en dragen bij aan een positief en onschuldig imago. Gebruikers ervaren ook negatieve effecten, zoals hoofdpijn, duizeligheid, wegzakken en/of out gaan, valpartijen en tintelingen van handen en voeten. Er is een verschil in risicoperceptie tussen gebruikers van lachgas. Jongeren die lachgas als een drug zien zijn zich meer bewust van mogelijke negatieve effecten dan jongeren die lachgas niet als drug zien.

Conclusie De verschillen in risicoperceptie en inzichten in de aanbodzijde van de lachgasmarkt bieden belangrijke aanknopingspunten voor (preventie)maatregelen die lachgasgebruik onder jongeren kunnen beperken en verantwoord gebruik kunnen bevorderen.

This is a preview of subscription content, log in to check access.

Figuur 1
Figuur 2

Literatuur

 1. 1.

  Nabben T. High Amsterdam. Ritme, roes en regels in het uitgaansleven. Amsterdam: Rozenberg; 2010.

  Google Scholar 

 2. 2.

  Monshouwer K, Pol P van der, Drost Y, Laar M van. Het grote uitgaansonderzoek 2016. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.

  Google Scholar 

 3. 3.

  Nabben T, Luijk SJ, Korf DJ. Antenne 2017. Trends in alcohol, tabak en drugs onder jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg; 2018.

  Google Scholar 

 4. 4.

  Dorsselaer S van, Tuithof M, Verdurmen J, Spit M, Laar M van, Monshouwer K. Jeugd en riskant gedrag 2015: kerngegevens uit het Peilstationsonderzoek Scholieren. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.

  Google Scholar 

 5. 5.

  Verdurmen J, Dorsselaer A van, Monshouwer K. Middelengebruik onder studenten van 16–18 jaar op het MBO en het HBO 2015. Utrecht: Trimbos-instituut; 2016.

  Google Scholar 

 6. 6.

  Nabben T, Luijk SJ, Benschop A, Korf DJ. Antenne 2016. Trends in alcohol, tabak en drugs bij jonge Amsterdammers. Amsterdam: Rozenberg; 2017.

  Google Scholar 

 7. 7.

  RIVM (NL). Beoordeling gezondheidsrisico’s lachgas (N2O). Bilthoven: RIVM; 2016.

  Google Scholar 

 8. 8.

  Niesink R. Lachgas (distikstofoxide): farmacologische en toxicologische aspecten. Verslaving. 2014;10:62–72.

  Article  Google Scholar 

 9. 9.

  Kaar SJ, Ferris J, Waldron J, Devaney M, Ramsey J, Winstock AR. Up: the rise of nitrous oxide abuse. An international survey of contemporary nitrous oxide use. J Psychopharmacol (Oxf). 2016;30:395–401.

  Article  CAS  Google Scholar 

 10. 10.

  Mulder-Spijkerboer HN, Velzen AG van, Kan AA, Riel A van, Vries I de. Acute vergiftigingen bij mens en dier: NVIC jaaroverzicht 2015. Utrecht: UMC Utrecht; 2016.

  Google Scholar 

 11. 11.

  Amsterdam J van, Nabben T, Brink W van den. Recreational nitrous oxide use: prevalence and risks. Regul Toxicol Pharmacol. 2015;73:790–6.

  Article  CAS  PubMed  Google Scholar 

 12. 12.

  Garkani A, Jaffe RJ, Salva D, et al. Neurologic, psychiatric, and other medical manifestations of nitrous oxide abuse: a systematic review of the case literature. Am J Addict. 2016;25:358–69.

  Article  Google Scholar 

 13. 13.

  Nabben T, Pol P van der, Korf DJ. Roes met een luchtje. Gebruik, gebruikers en markt van lachgas. Amsterdam: Rozenberg; 2017.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to S. J. Luijk.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Luijk, S.J., Nijkamp, L.M. Recreatief lachgasgebruik en gezondheidsrisico’s. Tijdschr Jeugdgezondheidsz 51, 2–7 (2019). https://doi.org/10.1007/s12452-018-00166-z

Download citation

Trefwoorden

 • lachgas
 • recreatief
 • gezondheidseffecten
 • risicoperceptie
 • aanbod