Skip to main content

Referaat. Veel obese kinderen hebben risicofactoren voor hart- en vaatziekten

Twee derde van de kinderen met morbide obesitas heeft één of meer risicofactoren voor hart- en vaatziekten. Dat geldt zelfs voor jonge kinderen tussen de 2 en 12 jaar, zo blijkt uit een onderzoek van de afdeling Sociale Geneeskunde van VUmc uitgevoerd onder Nederlandse kinderartsen. Het onderzoek is gepubliceerd in Archives of Disease in Childhood (2012;97:818-21). Het doel van het onderzoek was nagaan hoe vaak kinderen met morbide obesitas in Nederland risicofactoren voor hart- en vaatziekten (zoals hypertensie of een afwijkend vetspectrum) en een afwijkend glucosemetabolisme hebben.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1

Literatuur

  • Emmerik NMA van, Renders CM, Veer M van de, Buuren S van, Baan-Slootweg OH van der, Kist-van Holthe JE, e.a. High cardiovascular risk in severely obese young children and adolescents. Arch Dis Child. 2012;97:818-21.

    Article  PubMed  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to J.E. Kist-van Holthe.

Additional information

kinderarts

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Cite this article

Kist-van Holthe, J. Referaat. Veel obese kinderen hebben risicofactoren voor hart- en vaatziekten. JEUGDGEZONDSZORG-TIJDSCHR. 45, 92–94 (2013). https://doi.org/10.1007/s12452-013-0027-2

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12452-013-0027-2