Advertisement

Jeugdbeleid

pp 1–4 | Cite as

Recht op spelen – het Kinderrechtenverdrag in de praktijk en de stem van het kind

 • Louise BerkhoutEmail author
 • Saskia van Hoore
Article
 • 6 Downloads

Samenvatting

In dit artikel staan de auteurs eerst stil bij het Kinderrechtenverdrag. In dat verdrag is onder andere artikel 31 opgenomen, dat kinderen recht geeft op rust, vrije tijd, spel en deelname aan culturele activiteiten.

Dat betekent niet dat dit in de praktijk ook altijd zo toegepast wordt. De steden groeien dicht en kinderen worden overladen met drukke programma’s. In 2013 is bij artikel 31 van het Kinderrechtenverdrag een General Comment aangenomen dat dieper ingaat op artikel 31. Dat dienen gemeenten ter harte te nemen.

De gemeente Leiden is actief bezig met het recht van kinderen op voldoende en kwalitatief goede speelruimte. De gemeente heeft bijvoorbeeld in een beleidskader zogenaamde speelrichtlijnen opgenomen, die zijn uitgewerkt in een speelplekkenrichtlijn en een speelruimterichtlijn.

Tevens is Leiden koplopergemeente voor de implementatie van het Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. Voor kinderen in Leiden heeft dit gunstige gevolgen. Zo zijn zij nadrukkelijk betrokken bij de inrichting van een ‘inclusieve speeltuin’, een speeltuin die zo is ingericht dat alle kinderen – met en zonder beperking – samen kunnen spelen in Leiden.

Literatuur

 1. Berkhout, L. (2012). Play and psycho-social health of boys and girls aged four to six. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
 2. Brown, S. L. (2014). Consequences of play deprivation. Scholarpedia, 9(5), 30449.CrossRefGoogle Scholar
 3. General Comment No 17 (2013). https://www.refworld.org/docid/51ef9bcc4.html. Geraadpleegd op: 21 apr 2019.
 4. Grift, C. van der (1999). Handboek speelruimtebeleid. Utrecht: Jantje Beton.Google Scholar
 5. Hajer, F. (2017). Werk maken van spelen. Oproep voor speelbeleid. Amsterdam: Kind, Spel en Ruimte.Google Scholar
 6. Hoore, S. van, & Brakel, A. van (2017). Beleidskader Spelen en Bewegen. RV17.00.81. Leiden: Gemeente Leiden.Google Scholar
 7. Pol, P. J. van der (2005). Kracht en macht van spel en verbeelding. Leiden: Universiteit Leiden.Google Scholar
 8. Rijksoverheid (red.). Verdrag inzake de rechten van personen met een handicap. https://www.rijksoverheid.nl/documenten/brochures/2016/12/23/vn-verdrag-inzake-de-rechten-van-personen-met-een-handicap. Geraadpleegd op: 21 apr 2019.
 9. Singer, E. (2013). Play and playfulness, basic features of early childhood education. European Early Childhood Education Research Journal.  https://doi.org/10.1080/1350293X.2013.789198.Google Scholar
 10. UNICEF (2013). Child well-being in rich countries: a comparative overview. https://www.unicef.nl/files/Report%20card%2011.pdf. Geraadpleegd op: 16 apr 2019.Google Scholar
 11. Universele Verklaring van de Rechten van de Mens https://www.amnesty.nl/encyclopedie/universele-verklaring-van-de-rechten-van-de-mens-uvrm-volledige-tekst. Geraadpleegd op: 21 apr 2019.
 12. Verdrag inzake de Rechten van het Kind https://www.unicef.nl/files/20091116_kinderrechtenverdrag.pdf. Geraadpleegd op: 21 apr 2019.
 13. VNG (2018). Iedereen doet mee! https://vng.nl/files/vng/manifest-iedereen-doet-mee.pdf. Geraadpleegd op: 21 apr 2019.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2019

Authors and Affiliations

 1. 1.LeidenNederland

Personalised recommendations