Skip to main content

Dierondersteunde programma’s voor kinderen met Downsyndroom en/of autismespectrumstoornis

Samenvatting

Er is steeds meer belangstelling voor het inzetten van dieren bij therapie of activiteiten als het gaat om kinderen met een ontwikkelingsachterstand en/of een aangeboren of verworven mentale stoornis. Een aantal begeleiders en therapeuten is in Nederland begonnen met het structureel inzetten van dieren om de effectiviteit van hun aanpak te versterken of om überhaupt een ingang bij hun cliënten te kunnen krijgen.

Wetenschappelijk onderzoek naar de effectiviteit van het op deze wijze inzetten van dieren wordt in Nederland onder andere aan de Open Universiteit gedaan bij de vakgroep Antrozoölogie.

De auteurs lichten dit onderzoek toe op het gebied van dierondersteunde activiteiten bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand of -stoornis. Daarnaast wordt in dit artikel verslag gedaan van twee door de auteurs ontwikkelde pilotprogramma’s voor kinderen met het syndroom van Down en kinderen met een autismespectrumstoornis. De voorlopige resultaten en consequenties voor het vervolg worden hierbij meegenomen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 1. Beetz, A., Uvnäs-Moberg, K., Julius, H., & Kotrschal, K. (2012). Psychosocial and psychophysiological effects of human-animal interactions: the possible role of oxytocin. Frontiers in psychology, July 2012, volume 3, 234. http://www.academia.edu/24608555/Psychosocial_and_Psychophysiological_Effects_of_Human-Animal_Interactions_The_Possible_Role_of_Oxytocin. Geraadpleegd op: 4 apr 2018.

  Google Scholar 

 2. Bowlby, J. (1969). Attachment. Attachment and loss, band 1. New York: Basic Books.

  Google Scholar 

 3. Finck, K. S. (1993). Children, their pet dogs, and affect attunement (Unpublished doctoral dissertation). Ann Arbor, MI: Adelphi University.

 4. Gezondheidsraad en Raad voor Ruimtelijk, Milieu- en Natuuronderzoek (2004). Natuur en gezondheid: Invloed van natuur op sociaal, psychisch en lichamelijk welbevinden. Den Haag: Gezondheidsraad en RMNO, 2004, 04/09. https://www.gezondheidsraad.nl/nl/taak-werkwijze/werkterrein/gezonde-leefomgeving/natuur-en-gezondheid-invloed-van-natuur-op-sociaal. Geraadpleegd op: 8 apr 2018.

  Google Scholar 

 5. Griffioen, R., & Enders-Slegers, M. J. (2014). The effect of dolphin-assisted therapy on the cognitive and social development of children with down syndrome. Anthrozoos: A Multidisciplinary Journal of the Interactions of People and Animals, 27(4), 569–580. https://doi.org/10.2752/089279314X14072268687961580.

  Article  Google Scholar 

 6. Harrist, W., & Waugh, R. (2002). Dyadic synchrony: its structure and function in children’s development. Developmental review, 22, 555–592. http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.536.5789&rep=rep1&type=pdf. Geraadpleegd op: 4 apr 2018.

  Google Scholar 

 7. Kenniscentrum kinder- en jeugdpsychiatrie (2018). Autismespectrumstoornissen (ASS) bij kinderen en adolescenten. http://www.kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/Stoornissen/Autisme-spectrum-stoornissen/Omschrijving/Algemeen-24. Geraadpleegd op: 4 apr 2018.

  Google Scholar 

 8. Mohangoo, A. D., & Buitendijk, S. E. (2009). Aangeboren afwijkingen in Nederland 1997–2007: Gebaseerd op de landelijke verloskundige en neonatologie registraties. Leiden: TNO.

  Google Scholar 

 9. Myers, G. (2007). The significance of children and animals: social development and our connections to other species (2e druk). West Lafayette: Purdue University Press.

  Google Scholar 

 10. Rondal, J. (2002). Language in aging persons with Down syndrome. Down syndrome research and practice, 8 (1), pag. 1–9. https://www.researchgate.net/publication/11449959_Language_in_aging_persons_with_Down_syndrome. Geraadpleegd op: 6 apr 2018.

  Google Scholar 

 11. Stern, D. (1985). The interpersonal world of the infant: a view from psychoanalysis & developmental psychology. New York: Basic Books.

  Google Scholar 

 12. Wilson, E. O. (1984). Biophilia: the human bond with other species. Cambridge: Harvard University Press.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Richard Griffioen Msc.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Griffioen, R., Maurer, C. Dierondersteunde programma’s voor kinderen met Downsyndroom en/of autismespectrumstoornis. Jeugdbeleid 12, 113–119 (2018). https://doi.org/10.1007/s12451-018-0176-z

Download citation