Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 12, Issue 2, pp 85–90 | Cite as

Pleegkinderen helpen op te groeien in twee families

Breakdown terugdringen
  • Yvonne Aartsen
Article
  • 57 Downloads

Samenvatting

Entrea/Lindenhout, een Gelderse jeugdzorgaanbieder die verantwoordelijk is voor zo’n 1.100 pleegkinderen in zo’n 1.000 pleeggezinnen, heeft een kwalitatief onderzoek uitgevoerd naar hoe ouders, pleegouders en jeugdzorgwerkers pleegzorg de samenwerking tussen ouders en pleegouders hebben ervaren. Een literatuurstudie maakte onderdeel uit van het onderzoek. Er is een aantal situaties bestudeerd waarbij die samenwerking goed verliep. Wat waren hier de positief werkzame factoren? Daarnaast zijn ook gesprekken gevoerd met ouders, pleegouders en jeugdzorgwerkers over plaatsingen waarbij er veel conflicten waren. Wat waren de oorzaken van die conflicten?

Op basis van de uitkomsten van het onderzoek is een praktijkverbeterinterventie uitgevoerd met als doel het handelen van de jeugdzorgwerkers pleegzorg te verbeteren ten aanzien van de samenwerking tussen ouders en pleegouders. Dit artikel beschrijft de aanleiding tot het onderzoek, gevolgd door een korte schets van de belangrijkste uitkomsten van het onderzoek en de verbeterinterventie. Aansluitend volgt een bezinning op de begrippen ouderschap en opvoederschap en wordt een verbinding gemaakt met het beleid.

Literatuur

  1. Aartsen, Y. (2016). Samenwerking tussen ouders en pleegouders: Dat gaat wel heel ver. Nijmegen: Hogeschool van Arnhem en Nijmegen, Master Social Work.Google Scholar
  2. Haans, G. (2017). Samen opvoeden in plaats van ouder op afstand. Jeugdbeleid, 3(11), 165–174.CrossRefGoogle Scholar
  3. Van Oijen, S. (2010). Resultaat van pleegzorgplaatsingen: Een onderzoek naar breakdown en de ontwikkeling van adolescente pleegkinderen bij langdurige pleegzorgplaatsingen. Groningen: Rijksuniversiteit Groningen.Google Scholar
  4. Vanderfaeillie, J., van Holen, F., & Vanschoonlandt, F. (red.). (2012). Op weg met pleegzorg: Kansen en risico‘s. Den Haag/Leuven: Acco Nederland/Uitgeverij Acco.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum is een imprint van Springer Media B.V., onderdeel van Springer Nature 2018

Authors and Affiliations

  1. 1.ArnhemNederland

Personalised recommendations