Skip to main content

Hoe kindermishandeling terug te dringen?

Samenvatting

ACEs staat voor Adverse Childhood Experiences. ACEs zijn niet alleen de bekende vormen van mishandeling en verwaarlozing, maar ook even schadelijke andere vormen van toxische stress in gezinnen. Fysieke kindermishandeling is slechts één van de tien ACEs. Een kind dat al op jonge leeftijd wordt blootgesteld aan meerdere ACEs ondergaat neurobiologische en hormonale veranderingen, die het verouderingsproces versnellen en het immuunsysteem beïnvloeden, zo schrijven twee artsen in de Volkrant van 23 maart 2017. Uit recent onderzoek van TNO blijkt het ook in Nederland te gaan om een veelvoud van het aantal mishandelde kinderen. De langetermijngevolgen zijn dramatisch. De traditionele kinderbescherming heeft hierop geen antwoord. In dit artikel gaat de auteur in op kinderbescherming als kinderbeschadiging, de betekenis van kinderrechten en (ACEs)wetenschap voor de structurele preventie van kindermishandeling en de opkomst van de internationale ACEsbeweging.

Dit artikel krijgt een vervolg in het aanstaande septembernummer van Jeugdbeleid.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Dankbetuiging

De auteur bedankt Annette van der Knaap voor haar redactionele commentaar op een eerdere versie van dit artikel.

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Jan C. M. Willems.

Additional information

Dit artikel is een bewerking van twee lezingen, de eerste gehouden op een Korczakconferentie in het Kinderrechtenhuis in Leiden op 21 november 2015, de tweede op een jeugdhulpcongres in de Reehorst in Ede op 8 september 2016. Op ResearchGate.net/profile/Jan_Willems is een eerdere online versie met voetnoten en literatuurlijst te vinden.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Willems, J.C.M. Hoe kindermishandeling terug te dringen?. Jeugdbeleid 11, 131–138 (2017). https://doi.org/10.1007/s12451-017-0148-8

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12451-017-0148-8