Skip to main content
Log in

De positie van donorkinderen in Nederland: gewenst maar niet autonoom

Jeugdbeleid

Cite this article

Samenvatting

Stichting Donorkind is een particuliere organisatie die opkomt voor de belangen van donorkinderen. In dit artikel wordt allereerst een korte beschrijving gegeven van hun maatschappelijke positie. Daarna volgt een samenvatting van een onderzoek dat in opdracht van de stichting is gedaan naar de opvatting over familiebanden van donorkinderen en de invloed van face-to-facelotgenotencontact. Hiervoor zijn bij 9 donorkinderen diepte-interviews afgenomen en hebben 23 donorkinderen vragenlijsten ingevuld uit een populatie van 79 donorkinderen die lotgenotencontactgroepen hebben bezocht.

Enkele conclusies zijn: donorkinderen hebben persoonlijke beelden van familie. Door het gebrek aan afstammingsinformatie en door loyaliteit naar hun ouders ervaren zij beperkte ruimte om deze vorm te geven naar hun eigen wens. Ontmoetingsdagen bieden donorkinderen erkenning, begrip en ruimte om hun verwekkingswijze te integreren en hun mening te versterken.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Institutional subscriptions

Literatuur

 • Blyth, E. (2012). Genes r us? Making sense of genetic and non-genetic relationships following anonymous donor insemination. Reproductive BioMedicine Online, 24(7), 719–726.

  Article  Google Scholar 

 • Blyth, E., Crawshaw, M., Haase, J., & Speirs, J. (2001). The Implications of adoption for donor offspring following donor-assisted conception. Child & Family Social Work, 6, 295–304.

  Article  Google Scholar 

 • Daniels, K. (2007). Guidelines for embryo donation for reproductive purposes in new zealand: A child/family Aproach. In J. Gunning & S. Holm (red.), Ethics, Law and Society (pp. 93–105). London: Ashgate.

  Google Scholar 

 • Daniels, K., & Meadows, L. (2006). Sharing information with adults conceived as a result of donor insemination. Human Fertility, 9(2), 93–99.

 • Hoksbergen, R. (2011). Kinderen die niet konden blijven. Soesterberg: Aspekt.

  Google Scholar 

 • Mahlstedt, P. P., LaBounty, K. B., & Kennedy, W. T. (2010). The views of adult offspring of spermdonation: Essential feedback for the development of ethical guidelines within the practice of assisted reproductive technology in the United States. Fertility and Sterility, 93(7), 2236–2246.

  Article  Google Scholar 

 • Payne, M. (2014). Modern social work theory. Hampshire: Palgrave MacMillan.

  Book  Google Scholar 

 • Raes, I., Ravelingien, A., & Pennings, P. (2013). The right of the donor to information about children conceived from his or her gametes. Human Reproduction, 28(3), 560–565.

 • Scheib, J. E., & Ruby, A. (2006). Impact of sperm donor information on parents and children. Sexuality, Reproduction & Menopause, 4(1), 17–19.

  Article  Google Scholar 

 • Skoog Svanberg, A., Sydsjö, G., Ekholm Selling, K., & Lampic, C. (2008). Attitudes towards gamete donation among Swedish gynaecologists and obstetricians. Human Reproduction, 23(4), 904–911.

 • Staatscommissie Herijking ouderschap (2016). Kind en Ouders in de 21ste eeuw. Den Haag: Ministerie van Veiligheid en Justitie en Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

  Google Scholar 

 • Turner, A., & Coyle, A. (2000). What does it mean to be a donor offspring? The identity experiences of adults conceived by donor insemination and the implications fo counselling and therapy. Human Reproduction, 15(9), 2041–2051.

 • Weyers, H. A. (2015). Wet donorgegevens kunstmatige bevruchting: Administratieve helderheid gekoppeld aan een vaag doel. Tijdschrift voor Familie- en Jeugdrecht, 28(5), 112–117.

  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Ties van der Meer MSW.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van der Meer, T. De positie van donorkinderen in Nederland: gewenst maar niet autonoom. Jeugdbeleid 11, 43–48 (2017). https://doi.org/10.1007/s12451-017-0139-9

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12451-017-0139-9

Navigation