Skip to main content

Tienerzwangerschap en tienerouderschap in Nederland

Samenvatting

Nederland kent internationaal gezien relatief weinig tienerzwangerschappen. Toch komt tienerzwangerschap nog vaak voor bij een aantal specifieke risicogroepen in Nederland. De huidige preventie en seksuele voorlichtingsprogramma’s sluiten niet goed aan op deze groepen. Dit artikel geeft een overzicht van de nieuwste inzichten op het gebied van risicofactoren voor tienerzwangerschap bij kwetsbare groepen meiden in Nederland. Hierbij wordt apart gekeken naar meiden met een licht verstandelijke beperking. De nieuwe inzichten worden vertaald naar concrete verbeterpunten voor beleid en praktijk als het gaat om voorlichting en preventie van tienerzwangerschap bij deze risicogroepen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

 • Beer, Y. de (2011). De kleine gids : Mensen met een licht verstandelijke beperking. Deventer: Kluwer.

  Google Scholar 

 • Berlo, W. van, Wijsen, C., & Vanwesenbeeck, I. (2005). Gebrek aan regie: Een kwalitatief onderzoek naar de achtergronden van tienerzwangerschappen. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.

  Google Scholar 

 • Brückner, H., Martin, A., & Bearman, P. S. (2004). Ambivalence and pregnancy: adolescents’ attitudes, contraceptive use and pregnancy. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 36, 248–257.

  Article  Google Scholar 

 • Cense, M., & Dalmijn, E. W. (2016). In één klap volwassen. Utrecht: Rutgers.

  Google Scholar 

 • Centraal Bureau voor de Statistiek (2016). Geboorten naar de leeftijd van de moeder. http://statline.cbs.nl/statweb/publication/?vw=t&dm=slnl&pa=37422ned&d1=0,4-5,7,9,11,13,17,26,35,40-41&d2=0,10,20,30,40,(l-4)-l&hd=090218-0953&hdr=g1&stb=t. Geraadpleegd op: 30 dec. 2016.

  Google Scholar 

 • Cheng, M. M., & Udry, R. (2005). Sexual experiences of adolescents with low cognitive abilities in the U.S. Journal of Developmental and Physical Disabilities, 17(2), 155–172.

  Article  Google Scholar 

 • Garssen, J., & Harmsen, C. (2013). Nooit eerder zo weinig tienermoeders. http://www.rutgers.nl/sites/rutgersnl/files/PDF-Onderzoek/Factsheet%20tienerzwangerschappen%20in%20NL.def_.pdf. Geraadpleegd op: 30 dec. 2016.

  Google Scholar 

 • Goenee, M., Zenderen, K. van, & Santen, L. van (2014). Programmeringsstudie Preventie Tienerzwangerschappen & Abortus. Utrecht: Rutgers.

  Google Scholar 

 • Graaf, H. de, Kruijer, H., Acker, J. van, & Meijer, S. (2012). Seks onder je 25ste: Seksuele gezondheid van jongeren in Nederland anno 2012. Delft: Eburon.

  Google Scholar 

 • Imamura, M., Tucker, J., Hannaford, P., Oliveira de Silva, M., Astin, M., Wyness, L., & Temmerman, M. (2007). Factors associated with teenage pregnancy in the European Union countries. A systematic review. European Journal of Public Health, 17, 630–636.

  Article  Google Scholar 

 • Inspectie Gezondheidszorg (2015). Jaarrapportage Wet Afbreking Zwangerschap 2014. Den Haag: Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

  Google Scholar 

 • Jahoda, A., & Pownall, J. (2014). Sexual understanding, sources of information and social networks: The reports of young people with intellectual disabilities and their non-disabled peers. Journal of Intellectual Disability Research, 58, 430–441. doi:10.1111/jir.12040.

  Article  Google Scholar 

 • Kirby, D., & Lepore, G. (2007). Sexual risk and protective factors. factors affecting teen sexual behavior, pregnancy, childbearing and sexually transmitted disease: Which are important? Which can you change? Washington, DC: The National Campaign to Prevent Teen and Unplanned Pregnancy.

  Google Scholar 

 • Lange, M. de (2013). Position paper LVB-jongeren. Utrecht: Nederlands Jeugdinstituut.

  Google Scholar 

 • Lisdonk, J., Dalmijn, E. W., & Cense, M. (2016). Gewoon gezellig, met zo’n buik. Utrecht/’s-Hertogenbosch: Rutgers/Fiom.

  Google Scholar 

 • Manlove, J., Ryan, S., & Franzetta, K. (2004). Contraceptive use and consistency in U.S. teenagers’ most recent sexual relationships. Perspectives on Sexual and Reproductive Health, 36, 265–275.

  Article  Google Scholar 

 • Neef, M. de, & Dijk, L. van (2010). Achtergronden van inadequaat anticonceptiegebruik bij jongeren. Utrecht: Rutgers WPF.

  Google Scholar 

 • Picavet, C., & Vlugt, I. van der (2014). Factsheet tienerzwangerschappen in Nederland. Utrecht: Rutgers WPF.

  Google Scholar 

 • Picavet, C., Berlo, W. van, & Tonnon, S. (2014). Adolescent pregnancy in the Netherlands. In A. L. Cherry & M. E. Dillon (red.), Internal Handbook of Adolescent Pregnancy. New York: Springer.

  Google Scholar 

 • Ryan, S., Franzetta, K., & Manlove, J. (2007). Knowledge, perceptions, and motivations for contraception: Influence on teens’ contraceptive consistency. Youth & Society, 39, 182–208.

  Article  Google Scholar 

 • Wijsen, C., & Lee, L. van (2006). Kind van twee werelden: een kwalitatief onderzoek naar de achtergronden van zwangerschappen bij allochtone tieners. Utrecht: Rutgers Nisso Groep.

  Google Scholar 

 • Woodward, L., Fergusson, D. M., & Horwood, L. J. (2001). Risk factors and life processes associated with teenage pregnancy: Results of a prospective study from birth to 20 years. Journal of Marriage and the Family, 63, 1170–1184.

  Article  Google Scholar 

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to E. W. Dalmijn MSc.

Rights and permissions

Reprints and Permissions

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Dalmijn, E.W. Tienerzwangerschap en tienerouderschap in Nederland. Jeugdbeleid 11, 9–15 (2017). https://doi.org/10.1007/s12451-017-0132-3

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12451-017-0132-3