Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 10, Issue 3, pp 167–172 | Cite as

Staat de cliënt centraal in de Jeugdwet en de toegang?

  • Marion WellingEmail author
Article

Samenvatting

In 2015 is de Jeugdwet ingegaan en de jeugdzorg gedecentraliseerd naar de gemeenten. Welling vraagt zich af wat de Jeugdwet zegt over participatie van cliënten en hoe dat heeft uitgewerkt in de praktijk. Hoe ziet de toegang tot de jeugdhulp na de decentralisatie van de jeugdzorg eruit en staat de cliënt nu meer centraal in de jeugdhulp dan voorheen?

Volgens de auteur staan cliënten nog steeds niet centraal en vaak wordt ‘vergeten’ om hen te informeren of naar hun mening te vragen. Niet het cliëntenperspectief, maar het perspectief van de gemeente staat centraal in de organisatie van de jeugdhulp.

Voor effectieve jeugdhulp is het noodzakelijk om ouders en jeugdigen als partner te zien in de jeugdhulp: vanaf de beleidsontwikkeling tot aan de evaluatie van beleid en hulpverlening. Zij weten wat er in de jeugdhulp werkt en wat niet, en kunnen bijdragen aan de verbetering van de kwaliteit. Het gaat daarbij zowel om participatie bij hun eigen hulp, als ook om deelname aan de ontwikkeling van beleid en kwaliteitsbewaking of -verbetering bij jeugdhulporganisaties. Dat gebeurt nog veel te weinig.

Literatuur

  1. Welling, M. (2015). Samen met jeugd en ouders. Duurzame participatie voor effectieve jeugdhulp: een handreiking voor gemeenten. http://www.marionwelling.nl/samenmetjeugd.pdf. Geraadpleegd op: 5 juli 2016.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  1. 1.LeidenNederland

Personalised recommendations