Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 10, Issue 2, pp 115–125 | Cite as

Oprekken van de leeftijdsgrens (kind-volwassene) is noodzakelijk

 • Philip VeermanEmail author
 • Peter Greeven
Article

Samenvatting

De definitie van een kind, met een leeftijdsgrens tot 18 jaar, is door nieuwe kennis ten gevolge van hersenonderzoek, nieuwe inzichten in de ontwikkelingspsychologie en veranderde maatschappelijke omstandigheden achterhaald. De auteurs pleiten ervoor om de grens te verhogen naar 24 jaar. Zij voeren hiervoor veel wetenschappelijk onderzoek aan. Het gegeven dat kinderen eerder volwassen gedrag (willen) vertonen, maar vaak ook langer kind zijn in hun gedrag, dwingt de samenleving om de spelregels aan te passen. Zo wordt het idee van Arnett van emerging adulthood omarmd. Jongeren zijn niet langer volwassen in zakformaat. De grenzen van ‘jeugdland’ waar Dasberg al veertig jaar geleden over schreef, worden opgerekt. De jeugdzorg kan met aanpassingen niet achterblijven, zo menen de auteurs.

Literatuur

 1. Arnett, J. J. (2004). Emerging adulthood: the winding road from the late teens through the twenties. Oxford: Oxford University Press.Google Scholar
 2. Arnett, J. J. (2000). Emerging childhood, A theory of development from the late teens through the twenties. The American Psychologist, 55, 469–480.CrossRefGoogle Scholar
 3. Arnett, J. J., & Tanner, J. L. (2004). Emerging adults in America: coming of age in the 21st century. Washington D.C.: American Psychological Association.Google Scholar
 4. Cook, P., Morleo, M., Harkins, C., Briant, L., & Bellis, M. A. (2011). The Big Drink Debate: perceptions of the impact of price on alcohol consumption from a large scale cross-sectional convenience survey in north west England. http://bmcpublichealth.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2458-11-664. Geconsulteerd: 1 april 2016.Google Scholar
 5. Dasberg, L. (1975). Grootbrengen door kleinhouden als historisch verschijnsel. Amsterdam: Boom.Google Scholar
 6. Elliot, G., Morleo, M., & Cook, P. (2009). Identifying effective interventions for preventing underage alcohol consumption final report. Prepared for Wirral drug and alcohol action team. Centre for Public Health, Research Directorate Faculty of Health and Applied Social Sciences. Liverpool: John Moores University.Google Scholar
 7. Erikson, E. H. (1963). Childhood and society. The landmark work on the social significance of childhood. New York: Norton.Google Scholar
 8. European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2007). Drug use and related problems among very young people (until 15 years old). Selected issue. Lisbon: EMCDDA.Google Scholar
 9. Greeven, P. & Roozen, H. (2011). Adolescent Community Reinforcement Approach (ACRA), Nederlandse bewerking. Vught: Novadic-Kentron.Google Scholar
 10. Haaften, A. W. van, Korthals, M., & Widdershoven, G. (1986). Ontwikkelingsfilosofie. Een onderzoek naar grondslagen van ontwikkeling en opvoeding. Muiderberg: Coutinho.Google Scholar
 11. Hermanides, E. (2015, 13 aug). Na je 18de stoppen problemen niet. Het Parool,Google Scholar
 12. Holt, J. (1974). Escape from childhood: the needs and rights of children. New York: Ballantine Books.Google Scholar
 13. Lely, N. van der, Visser, M. de, & Ligterink, J. (2011). Onze kinderen en alcohol. Amsterdam: Nieuw Amsterdam.Google Scholar
 14. Liddle, H. A., Dakof, G. A., Parker, K., Diamond, G. S., Barrett, K., & Tejada, M. (2001). Multidimensional family therapy for adolescent drug abuse: Results of a randomized clinical trial. American Journal of Drug and Alcohol Abuse, (27), 651–688.CrossRefGoogle Scholar
 15. Mul, J. de (1986). Definitie en toepassingscriteria. In A. W. van Haaften et al. (red.), Ontwikkelingsfilosofie. Een onderzoek naar grondslagen van ontwikkeling en opvoeding. Muiderberg: Coutinho.Google Scholar
 16. Oving, R. (2015, 20 april). Supermarkten falen bij controle alcoholverkoop. Metro,Google Scholar
 17. Rijn, M. J. van (2013). Brief m.b.t. Wijzigingen Drank- en Horecawet per 1 januari 2014. 8 oktober 2013. Kenmerk 153483-110671-VGP. Den Haag: Ministerie van VWS.Google Scholar
 18. Schrijvers, & Schoenmaker, C. (2008). Spelen met gezondheid, leefstijl en psychische gezondheid van de Nederlandse jeugd. Bilthoven: RIVM.Google Scholar
 19. Slot, N. W., & Spanjaard, H. J. M. (1999). Competentievergroting in de residentiële jeugdzorg. Baarn: Intro.Google Scholar
 20. Slot, N. W., Spanjaard, H. J. M., & Berger, M. A. (1998). Competentievergroting in het gezin; ontwikkelingstaken voor ouders en kinderen. In W. Hellinckx (red.), Pedagogische thuishulp in problematische opvoedingssituaties. Leuven/Apeldoorn: Garant.Google Scholar
 21. Valkenberg, H. (2012). Alcoholvergiftigingen en ongevallen met alcohol bij jongeren van 10 tot en met 24 jaar. Amsterdam: Stichting Consument en Veiligheid.Google Scholar
 22. Veerman, P. E. (2014). The Ageing of the UN Convention on the Rights of the Child. In M. Freeman (red.), The Future of Childen’s Rights (pp. 16–49). Leiden Boston: Brill Nijhoff.CrossRefGoogle Scholar
 23. Veerman, P. E. (1992). The rights of the child and the changing image of childhood. Dordrecht: Martinus Nijhoff.Google Scholar
 24. Vermeulen-Smit, E. (2014). The role of parents in preventing adolescent alcohol and cannabis use. Ridderkerk: Riddeprint.Google Scholar
 25. Vriesema, I. (2015, 23 april). Drank? Met een truc koop je dat zo. Interview met Joris van Hoof: Twentse onderzoeker zegt dat jongeren net zo gemakkelijk drank kopen als 10 jaar geleden. NRC Handelsblad.Google Scholar
 26. Wet van 27 november 2013 tot wijziging van het Wetboek van Strafrecht, het Wetboek van Strafvordering en enige andere wetten in verband met de invoering van een adolescentenstrafrecht. (2013) Staatsblad van het Koninkrijk der Nederlanden, nr. 485. https://zoek.of ficielebekendmakingen.nl/stb-2013-485.html. Geconsulteerd: 12 mei 2016.
 27. Wit, J. de, & Veer, G. van der (1977). Psychologie van de adolescentie. Nijkerk: Callenbach.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

 1. 1.’s-HertogenboschNederland

Personalised recommendations