Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 10, Issue 2, pp 75–78 | Cite as

Een nieuwe Kinderombudsman, een nieuw geluid

  • Philip VeermanEmail author
Article

Samenvatting

Per 1 april jl. moest de eerste Kinderombudsman van de Nationale Ombudsman het veld ruimen: laatstgenoemde wilde zijn ‘eigen team samenstellen’. Indirect werd de Kinderombudsman ‘activisme’ verweten, dat in het licht van zijn functie voorwaar geen slechte eigenschap lijkt. Het leidde tot handtekeningenacties ten gunste van het (tijdelijk) aanblijven van Marc Dullaert. Na deze commotie in de eerste maanden van dit jaar hebben we nu een nieuwe Kinderombudsman. Waar gaat zij zich op richten? Gaat zij het beleid van haar voorganger voortzetten? Welke beleidskeuzes gaat zij maken? Dat een aantal zaken ook anders kan, bepleit Veerman aan de hand van de eerste Kinderombudsman in de wereld, Målfrid Grude Flekkoy uit Noorwegen. Misschien wordt het tijd om, nu Dullaert het instituut Kinderombudsman op de kaart heeft gezet, meer gedifferentieerd om te gaan met een aantal kwesties.

Literatuur

  1. Flekkøy, M. G. (1991). A voice for children: speaking out as their ombudsman. London: Jessica Kingsley Publishers.Google Scholar
  2. Kalverboer, M., & Zijlstra, E. (2006). Het belang van het kind in het Nederlandse recht. Voorwaarden voor ontwikkeling vanuit een pedagogisch perspectief. Amsterdam: SWP.Google Scholar
  3. Kinderombudsman (2014). Vechtende ouders, het kind in de knel. Adviesrapport over het verbeteren van de positie van kinderen in vechtscheidingen. Den Haag: Kinderombudsman.Google Scholar
  4. Lam, E., & Montanus, P. (2013). De waardigheid van het kind in de jeugdzorg bij vechtscheidingen. In C. Mak, F. K. van Wijk, C. J. H. de Graaf, & P. J. Montanus (red.), Rechten van het Kind en Waardigheid. Nijmegen: Arsaequi.Google Scholar
  5. Veerman, P. (2011). Eindelijk een kinderombudsman. Jeugdbeleid, 5(3), 153–160.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  1. 1.’s-HertogenboschNederland

Personalised recommendations