Skip to main content
Log in

Hoe zorg je dat we samen transformeren?

 • Published:
Jeugdbeleid

Samenvatting

Samen leven, samen doen, samen denken, samen beslissen is samen (leren) transformeren. Transformatie is het toverwoord bij de veranderingen in het sociale en jeugddomein voor de komende jaren. Voor velen is dit nog een zoektocht; we weten nog onvoldoende hoe er getransformeerd kan worden en hoe een cocreeërende samenwerking met jeugd en burgers vorm te geven. De auteur gaat in op de vraag hoe we elkaar kunnen helpen om aansturing en werkwijzen te kunnen kantelen. Zij licht in haar artikel vier aspecten toe, die een rol spelen bij de noodzakelijke veranderingen in het sociale en jeugddomein: waarom is de transformatie noodzakelijk, hoe kan de transformatie gezamenlijk worden aangepakt, wat kan professionals en organisaties helpen bij het transformeren, en wie kan hen helpen bij het transformeren? De auteur sluit het artikel af met een paragraaf voor gemeenten en een oproep aan elke jeugdprofessional.

This is a preview of subscription content, log in via an institution to check access.

Access this article

Subscribe and save

Springer+ Basic
EUR 32.99 /Month
 • Get 10 units per month
 • Download Article/Chapter or Ebook
 • 1 Unit = 1 Article or 1 Chapter
 • Cancel anytime
Subscribe now

Buy Now

Price excludes VAT (USA)
Tax calculation will be finalised during checkout.

Instant access to the full article PDF.

Notes

 1. ‘Ander’ gedrag is niet altijd terug te voeren op aangeboren ‘uitdagingen’. Het kan ook wijzen op niet-gesignaleerde en onverwerkte traumatische ervaringen.

 2. Gardner heeft verschillende intelligenties en leer- en persoonlijkheidsstijlen gedefinieerd. Handig om te begrijpen dat iedereen via andere interesses en talenten aandacht heeft/geeft en wil leren.

 3. Het gildeprincipe gezel-leerling is weer in het nieuws. Ervaren senioren die ontslag kregen tijdens de bezuinigingen willen graag een dankbare rol vervullen. Zij kunnen kennis, ervaring, skills en durf overdragen aan de nieuwe generaties of als klankbord/spiegel voor reflectie in teams fungeren. Als ze daarvoor gehonoreerd worden, slaan we meerdere vliegen in een klap.

 4. Zp’er = zelfstandige professional. Dat is een respectvollere term voor de leden van het groeiende leger zelfstandig ondernemers. Een zelfstandig professional betitelen als zzp’er (Zelfstandige Zonder Personeel) is gebaseerd op een ouderwets, fiscaal gerelateerd perspectief op ondernemen en bedrijven.

Literatuur

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Lidwien van Noorden.

Rights and permissions

Reprints and permissions

About this article

Check for updates. Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

van Noorden, L. Hoe zorg je dat we samen transformeren?. Jeugdbeleid 9, 187–196 (2015). https://doi.org/10.1007/s12451-015-0095-1

Download citation

 • Published:

 • Issue Date:

 • DOI: https://doi.org/10.1007/s12451-015-0095-1

Navigation