Advertisement

Jeugdbeleid

, Volume 9, Issue 2, pp 97–104 | Cite as

Beleid en cultuur rondom seksueel misbruik in de jeugdzorg

  • Marion WellingEmail author
  • Stéphanie Kwakman
Article

Samenvatting

Uit onderzoek van de commissie-Samson (Omringd door zorg, toch niet veilig. http://www.onderzoek-seksueel-kindermisbruik.nl/documenten/, 2012) naar seksueel misbruik in de jeugdzorg blijkt dat jongeren in residentiële jeugdzorg-instellingen twee keer zo vaak slachtoffer worden van seksueel misbruik dan andere Nederlandse kinderen. Hulpverleners signaleren maar twee procent van het seksueel misbruik. Zelfs als bekend is dat kinderen seksueel misbruikt zijn, is het voor veel hulpverleners niet vanzelfsprekend dit aan te kaarten.

De organisaties voor Jeugd- & Opvoedhulp en Jeugdbescherming Rotterdam-Rijnmond zijn geschrokken van de resultaten van dit onderzoek en aan de slag gegaan met het bespreekbaar maken van seksualiteit en seksueel misbruik in de jeugdzorg. Dit artikel gaat in op wat medewerkers in de jeugdzorg helpt om seksueel misbruik te signaleren, te bespreken en te voorkomen.

Literatuur

  1. Commissie Samson. (2012). Omringd door zorg, toch niet veilig. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2014/02/06/rapport-commissie-samson-omringd-door-zorg-toch-niet-veilig.html. Geraadpleegd op 30 april 2015.
  2. Eijenraam, K., Bartelink, C., Dar, S., Gastel, W. van, & Kooijman, K. (2014). Instrument Risicotaxatie Seksueel grensoverschrijdend gedrag. http://www.jeugdzorgnederland.nl/contents/documents/risicotaxatie-instrument-sgog.pdf. Geraadpleegd op 30 april 2015.
  3. Geuze, A. (2013). Over privéplekjes en geheimen die niet oké zijn.Google Scholar
  4. Frans, E., & Franck, T. (2010). Vlaggensysteem. Praten met kinderen en jongeren over seks en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Antwerpen/Apeldoorn: Garant. http://www.movisie.nl/publicaties/over-grens. Geraadpleegd op 30 april 2015.
  5. Jeugdzorg Nederland (2013). Kwaliteitskader voorkomen seksueel misbruik in de jeugdzorg. http://www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/rapporten/2013/07/15/kwaliteitskader-voorkomen-seksueel-misbruik-in-de-jeugdzorg.html. Geraadpleegd op 30 april 2015.
  6. Rus, C. P. (2013a). Seksueel misbruik en de onzichtbaarheidsmantel. http://www.youtube.com/watch?v=cTH4dEiGYDc. Geraadpleegd op 29 april 2015.
  7. Rus, C. P. (2013b). Wat niet gezien en onbesproken blijft, MGV, januari 2013.Google Scholar

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2015

Authors and Affiliations

  1. 1.LeidenNederland

Personalised recommendations