Advertisement

Jeugd en Co Kennis

, Volume 5, Issue 1, pp 27–36 | Cite as

Logeerhuismonitor volgt kernpunten methodiek

 • Wouter Reith
 • Agaath Prins
 • Olaf Goorden
 • Karlijn Stals
Methodisch werken in de residentiële hulp

Samenvatting

Met de logeerhuismonitor volgt Stichting Jeugdformaat de uitvoering van de hulp in een van haar residentiële hulpvormen, de logeerhuizen. De monitor bestaat uit drie korte vragenlijsten voor kinderen, ouders en groepsleiders. De bijbehorende rapportage-formulieren bieden op verschillende niveaus in de organisatie zicht op wat er gebeurt in de logeerhuizen. Groepsleiders bespreken door de monitor met de kinderen en hun ouders hoe zij de hulp ervaren. De resultaten van die gesprekken worden vervolgens besproken in de teams en met de manager. De monitor zorgt ervoor dat de groepsleiders reflecteren op hun eigen aanpak en dat er binnen de organisatie op gezette tijd aandacht is voor de methodiek.

Verder lezen

 1. Duncan, B.L. (2006). Common Factors and the uncommon heroism of youth. In: Bruinsma, W., Konijn, C., Steege, M. van der (red.)Jeugdzorg in Onderzoek: algemeen werkzame factoren (congresbundel). Den Haag, ministerie van VWS.Google Scholar
 2. Duncan, B.L. e.a. (2003). The Session Rating Scale: Preliminary Psychometric Properties of a “Working” Alliance Measure.Journal of Brief Therapy, jaargang 3, nummer 1, pagina 3–12.Google Scholar
 3. Haalboom, A. (2009). Hulp moet helpen.NVO-Bulletin, jaargang 10, nummer 4, pagina 1–4.Google Scholar
 4. Petit, A. (2007).Proces-evaluatie van de implementatie van de Logeerhuismethodiek (scriptie). Utrecht, Universiteit Utrecht.Google Scholar
 5. Stals, K., Yperen, T.A. van, Reith, W. & Stams, G.J. (2009). Jeugdzorg kan nog veel leren over implementeren.Jeugd en Co Kennis, jaargang 3, nummer 4, pagina 19–28.CrossRefGoogle Scholar
 6. Wel, T. van & Marquenie, F. (2009). Vrijblijvendheid doorbroken. Individuele beoordelingscijfers voor hulpverleners.Maandblad Geestelijke volksgezondheid, jaargang 64, nummer 3, pagina 156–166.Google Scholar
 7. Yperen, T.A. van (2003).Resultaten in de jeugdzorg: begrippen, maatstaven en methoden. Utrecht, NIZW Jeugd.Google Scholar
 8. Yperen, T.A. van & Steege, M. van der (2010). Methodiek en hulpverlener tellen allebei.Jeugd en Co Kennis, jaargang 4, nummer 2, pagina 28–37.CrossRefGoogle Scholar
 9. Yperen, T.A. van, Steege, M. van der, Addink, A. & Boendermaker, L. (2010).Algemeen en specifiek werkzame factoren in de jeugdzorg. Stand van de discussie. Utrecht, Nederlands Jeugdinstituut.Google Scholar

Copyright information

© Bohn, Stafleu van Loghum 2011

Authors and Affiliations

 • Wouter Reith
 • Agaath Prins
 • Olaf Goorden
 • Karlijn Stals

There are no affiliations available

Personalised recommendations