Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 29–29 | Cite as

Ongehoorzaam

  • Joost van den Braak
Column

Samenvatting

Bijna tien jaar geleden begon ik met een vragenrubriek in JeugdenCo, de Helpdesk. Daarna schreef ik jarenlang, om het nummer, op persoonlijke titel een column. Twee hoofdredacteuren en twee eindredacteuren maakte ik mee.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Joost van den Braak
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations