Advertisement

Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 20–21 | Cite as

Maastricht

  • Merel van Dorp
Stand in het land
  • 28 Downloads

Samenvatting

‘In 2013 zijn wij al met pilots begonnen om onze specialistische opvoedexpertise preventiever in te zetten in de kinderopvang, het onderwijs en op de voorschoolse opvang. Onze medewerkers coachen leidsters en leerkrachten in het begeleiden van kinderen met problemen en het vroegtijdig ontdekken daarvan. Ben je op tijd, dan kunnen eenvoudige dingen een kind dikwijls al verder helpen: richt je speelzaal iets anders in, voer een spel net wat anders uit, praat met ouders.

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Merel van Dorp
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations