Jeugd en Co

, Volume 10, Issue 6, pp 7–7 | Cite as

Opleidingen sluiten aan bij nieuwe praktijk

  • Sigrid Starremans
De stelling
  • 201 Downloads

Samenvatting

‘Studenten hebben tegenwoordig andere competenties nodig dan voor de transitie. Denk aan: ondernemend zijn, met verschillende mensen kunnen samenwerken, creatief oplossingen kunnen bedenken. Op Windesheim hebben we daar de afgelopen twee jaar over nagedacht en stappen in gezet.

JA

Open image in new window

Olga Doornbos-Vos docent Sociaal Pedagogische Hulpverlening Windesheim

‘Studenten hebben tegenwoordig andere competenties nodig dan voor de transitie. Denk aan: ondernemend zijn, met verschillende mensen kunnen samenwerken, creatief oplossingen kunnen bedenken. Op Windesheim hebben we daar de afgelopen twee jaar over nagedacht en stappen in gezet. In de oude opleidingsprofielen wordt nog te veel uitgegaan van een verouderde visie op hulpverlening. We moeten van “zorgen voor” naar “zorgen dat”. Door nieuwe onderwijsvormen proberen we studenten uit te dagen om nieuwe competenties toe te passen, die nodig zijn in de huidige praktijk. Een voorbeeld is een rollenspel waarin we met studenten en docenten het werken in een wijkteam simuleren. We leggen veel meer het accent op het verbinden en ondersteunen van mensen en op het stimuleren van zelfredzaamheid. Dat is niet altijd makkelijk: veel studenten doen de opleiding omdat ze graag mensen willen helpen. Bovendien wordt in de praktijk ook nog niet overal op de nieuwe manier gewerkt. Stagiaires komen soms op plekken waar nog vanuit het hulpverlenersmodel wordt gedacht. Werkgevers uit de regio geven aan dat ze bij vacatures de voorkeur geven aan studenten van onze opleiding, omdat die al op de nieuwe manier zijn opgeleid.

Overigens gaan de opleidingen Pedagogiek, Sociaal-Pedagogische Hulpverlening (SPH) en Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD) binnenkort op de schop. Er komt een nieuwe opleiding Social Work. In het profiel komt het woord “hulpverlener” veel minder voor. We spreken over een sociaal werker die mensen ondersteunt, met elkaar verbindt en voor hun belangen opkomt. Daarnaast specialiseren studenten zich in een bepaald profiel, zodat ze voldoende kennis van en vaardigheden in bijvoorbeeld de jeugdhulp hebben.’

NEE

Open image in new window

Esther Alblas programmamanager Lokalis, dat hulp biedt in buurtteams

‘Onze buurteams bestaan uit professionals van specialistische organisaties die nu generalistisch werken, zoals de bedoeling was van de transitie. Het is de vraag of opleidingen snappen wat die andere manier van werken inhoudt, of je studenten dat kunt leren, en zo ja hoe. Generalistische basishulp is niet van alles een beetje weten, maar kinderen, jongeren en hun ouder(s) op weg helpen om tegenslagen hanteerbaar te maken. Wij bieden ambulante basishulp voor kinderen, jongeren en hun ouder(s). De mensen die bij ons komen, hebben uiteenlopende problemen. Zo bieden we hulp aan gezinnen die te maken hebben met een dreigende uithuiszetting, waarvan de ouders in scheiding liggen en/of die schulden hebben. Dit vraagt van professionals een juiste inschatting van de complexiteit van problemen en zicht op de samenhang ertussen.

Veel studenten hebben nog geen kijk op hulpverlenen die hierbij aansluit. Ze willen vooral helpen en denken het beter te weten dan de klant. Soms hebben we hier stagiaires die een hulpverlenersplan van dertig kantjes schrijven, dat niet begrijpelijk is voor de klant en ook niet altijd gaat over wat belangrijk is voor hem of haar. De vraag is of opleidingen in staat zijn om deze situatie te keren. Veel jongeren komen op die studierichtingen af omdat ze mensen willen helpen. Maar in de praktijk is je eigen rol minder belangrijk als je samen met de klant op zoek gaat naar duurzame oplossingen. Misschien is dit ook wel een kwestie van werk- en levenservaring. Wellicht kun je nog niet op die manier denken als je 21 bent.’

Copyright information

© Bohn Stafleu van Loghum 2016

Authors and Affiliations

  • Sigrid Starremans
    • 1
  1. 1.

Personalised recommendations