Skip to main content

Naar effectieve trauma-interventies voor vluchtelingenkinderen

Samenvatting

Er is weinig bekend over de effectiviteit van traumabehandeling bij vluchtelingenkinderen, terwijl veel kinderen die zijn gevlucht naar West-Europese landen als Nederland schokkende beelden op hun netvlies hebben. Om deze getraumatiseerde kinderen te helpen zijn goede interventies noodzakelijk. In het project KIEM (Kennis Innovatie Mapping) wordt onderzocht of een traumagerichte behandeling effect heeft. Huisartsen kunnen nog kinderen aanmelden voor dit onderzoek.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Literatuur

  1. Fazel M, Wheeler J, Danesh J. Prevalence of serious mental disorder in 7000 refugees resettled in western countries: a systematic review. Lancet 2005;365:1309-14.

  2. Fazel M, Reed RV, Panter-Brick C, Stein A. Mental health of displaced and refugee children resettled in high-income countries: risk and protective factors. Lancet 2012;379:266-82.

  3. Anda RF, Felitti VJ, Bremner JD, Walker JD, Whitfield C, Perry BD, et al. The enduring effects of abuse and related adverse experiences in childhood. A convergence of evidence from neurobiology and epidemiology. Eur Arch Psychiatry Clin Neurosci 2006;256:174-86.

  4. Van Ee E, Kleber RJ, Mooren TTM. War trauma lingers on. Associations between maternal posttraumatic stress disorder, parent-child interaction, and child development. Infant Ment Health J 2012;33:459-68.

  5. Herman J. Trauma and recovery. The aftermath of violence - from domestic abuse to political terror. New York: Basic Books, 2015.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Michaela Schok.

Additional information

Schok ML, Mooren TTM. Naar effectieve trauma-interventies voor vluchtelingenkinderen. Huisarts Wet 2022;65(2):57. DOI:10.1007/s12445-022-1373-y.

Mogelijke belangenverstrengeling: het onderzoek wordt gefinancierd door ZonMw en Stichting tot Steun VCVGZ.

Dit is een bijdrage in de rubriek Lopend onderzoek, relevant voor de eerste lijn, geschreven door een promovendus.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Schok, M., Mooren, T. Naar effectieve trauma-interventies voor vluchtelingenkinderen. Huisarts Wet 65, 57 (2022). https://doi.org/10.1007/s12445-021-1373-y

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12445-021-1373-y