Apptip Siilo

Samenvatting

Siilo is een gemakkelijk te gebruiken, veilige en zeer bruikbare app voor de communicatie tussen zorgprofessionals zoals collega’s, thuiszorgmedewerkers of aios/opleiders. Het vernieuwende concept van de consultatiefunctie van het onderdeel Prisma geeft de app nog extra waarde.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Author information

Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Annet Sollie.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Sollie, A., Timmers, B. Apptip Siilo. Huisarts Wet 62, 70 (2019). https://doi.org/10.1007/s12445-019-0255-z

Download citation