Skip to main content

De huisarts is een prima sneltest bij pijn op de borst

Samenvatting

Al sinds jaar en dag beoordeelt de huisarts patiënten met pijn op de borst op basis van anamnese en lichamelijk onderzoek. En dat blijft voorlopig zo, al zijn er op termijn wel ontwikkelingen te verwachten op het gebied van aanvullende diagnostische middelen.

This is a preview of subscription content, access via your institution.

Figuur 1

Myocardinfarct is…

Figuur 2

Bron: Netter EH. Atlas of Human Anatomy. Elsevier Health Sciences, 2014.

Literatuur

  1. Giesen P, Zeilstra R. Pijn op de borst: huisarts of ambulance? Huisarts Wet 2017;60:503-6.

  2. Van Severen E, Willemsen R, Vandervoort P, Sabbe M, Dinant GJ, Buntinx F. How do patients with chest pain access Emergency Department care? Eur J Emerg Med 2017;24:423-7.

  3. Hoorweg BB, Willemsen RT, Cleef LE, Boogaerts T, Buntinx F, Glatz JF, et al. Frequency of chest pain in primary care, diagnostic tests performed and final diagnoses. Heart 2017;103:1727-32.

Download references

Author information

Authors and Affiliations

Authors

Corresponding author

Correspondence to Robert Willemsen.

Additional information

Willemsen RTA, Bonten TN, Cals JWL, Knottnerus JA, Dinant GJ. De huisarts is een prima sneltest bij pijn op de borst. Huisarts Wet 2019;62(8):14-7.DOI:10.1007/s12445-019-0211-y.

Mogelijke belangenverstrengeling: niets aangegeven.

About this article

Verify currency and authenticity via CrossMark

Cite this article

Willemsen, R., Cals, J., Knottnerus, A. et al. De huisarts is een prima sneltest bij pijn op de borst. Huisarts Wet 62, 14–17 (2019). https://doi.org/10.1007/s12445-019-0211-y

Download citation

  • Published:

  • Issue Date:

  • DOI: https://doi.org/10.1007/s12445-019-0211-y